Q&A's en video-uitleg harmonisatie

U wilt meer weten over de harmonisatie

Het gaat tenslotte om uw oudedagsvoorziening en u wilt precies weten welke gevolgen deze verandering voor u kan hebben. In de video's leggen we dit op een eenvoudige manier uit. Ook hebben we aan de hand van vragen en antwoorden het belangrijkste dat u moet weten over de harmonisatie op een rij gezet.

Hebt u daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Algemeen

We versturen half januari 2022 een brief met algemene informatie over de harmonisatie en begin februari 2022 een brief waarin we uw pensioen(en) laten zien vóór en ná de harmonisatie.

Bekijk de video-uitleg over hoe de harmonisatie werkt. Hebt u daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur via (020) 426 63 80 of stuur een e-mail naar pf.snsreaal@blueskygroup.nl.

Indien er voor u meerdere omzettingen bij één pensioensoort spelen, dan hanteren wij de volgende volgorde qua omzetting:

  • Allereerst zetten we de onvoorwaardelijke indexatie om in voorwaardelijke indexatie
  • Daarna voeren we alle overige omzettingen ineens door.

Bijvoorbeeld: u heeft een ouderdomspensioen ingaande op 62 jaar met een onvoorwaardelijke indexatie. Dan verhogen wij eerst éénmalig uw ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van de onvoorwaardelijke indexatie. Vervolgens verhogen wij de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

U ontvangt begin februari 2022 een brief waarin we uw pensioen(en) laten zien vóór en ná de harmonisatie.

U ontvangt eind april 2022 een UPO met de stand per 1 januari 2022. Op deze UPO ziet u de stand van uw pensioen na de harmonisatie. Dit kan u vergelijken met de brief die u begin februari 2022 ontvangen hebt.

Het pensioenfonds heeft geen winstoogmerk en is er niet voor zich zelf, maar heeft als primaire doel de pensioenen van medewerkers en oud-medewerkers van de Volksbank, Athora en hun rechtsvoorgangers zo goed mogelijk uit te voeren.

Het fonds houdt rekening met de belangen van alle deelnemers van het pensioenfonds. De harmonisatie is een belangrijke stap voorwaarts voor het pensioenfonds en daarmee in het belang van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Met harmonisatie brengen we namelijk de uitvoeringskosten omlaag.

Als het pensioenfonds niet alle pensioenen kan harmoniseren, dan moet het fonds hiervoor aanvullende kosten maken om deze pensioenen ongewijzigd te blijven administreren en over deze pensioenen te blijven communiceren.

De regeles rondom de harmonisatie van de pensioenregelingen vindt u in het Pensioenreglement 2022. 

Pensioenreglement 2021 was van toepassing tot vóór de harmonisatie waarbij deelnemers mogelijk ook pensioen kregen uit andere pensioenregelingen. Pensioenreglement 2022 gaat uit van de situatie na 1 januari 2022, waarbij de harmonisatie al geïmplementeerd is. In deel 12 van het reglement leest u onder andere over  het harmonisatiebesluit, vindt u een overzicht van de omzetting van de pensioenvormen en leest u hoe wij omgaan met bezwaren tegen de harmonisatie.

U kon tot 1 april 2022 bezwaar maken voor het omzetten van specifieke pensioenen uit oude pensioenregelingen. Bezwaar maken tegen de harmonisatie is dus niet meer mogelijk.  

Ouderdomspensioen

In de meeste gevallen niet. Alleen wanneer u in één of meerdere oude pensioenregelingen recht hebt op onvoorwaardelijke indexatie. Dan komt dit te vervallen. Per 1 januari 2022 neemt u alleen nog deel aan de huidige pensioenregeling waarin de pensioenen alleen nog worden verhoogd als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Ter compensatie verhogen we uw pensioen direct.

In de persoonlijke brief die u begin februari ontvangt, worden uw pensioenen vóór en ná de harmonisatie weergegeven.

Bouwt u alleen pensioen op in de huidige pensioenregeling? Dan verandert er niets.

Voor de opbouw van uw pensioen rekenen wij met de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. U kunt zelf kiezen wanneer u uw pensioen wilt laten ingaan. Dat kan op zijn vroegst op uw 55ste en uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd.

De hoogte van het bedrag van uw pensioenuitkering wijzigt niet door de harmonisatie.

Hebt u recht op een ongehuwden ouderdomspensioen en/of een alleenstaandenpensioen (OPO/OPA)? Dit is een aanvulling op het ouderdomspensioen en keren we alleen uit als u op de pensioendatum geen partner hebt. Hiervoor is een potje geld voor u gereserveerd. Dit potje zetten we voor u om in extra ouderdomspensioen.

Hebt u recht op onvoorwaardelijke indexatie? Dit zetten we om in een indexatieregeling die afhankelijk is van de financiële situatie van het pensioenfonds. Ter compensatie verhogen we uw pensioen direct.

In de brief die u nog ontvangt staat hierover meer informatie.

Hebt u recht op een ongehuwden ouderdomspensioen en/of een alleenstaandenpensioen (OPO/OPA)? Dit is een aanvulling op het ouderdomspensioen en keren we alleen uit als u op de pensioendatum geen partner hebt. Hiervoor is een potje geld voor u gereserveerd. Dit potje zetten we voor u om in extra ouderdomspensioen.

Uw pensioenopbouw is hetzelfde als die van deelnemers die nog werken bij één van de aangesloten werkgevers. Hiervoor geldt al een pensioenleeftijd van 68 jaar. Er verandert dus niets.

Uw tot 1 januari 2022 opgebouwde ouderdomspensioen wordt, net zoals de pensioenen van andere deelnemers, omgerekend naar de actuele pensioenleeftijd van 68 jaar.

Als u alleen pensioen hebt opgebouwd in de huidige regeling, dan verandert er niets voor uw ouderdomspensioen.

Hebt u ouderdomspensioen opgebouwd in pensioenregelingen van Pensioenfonds SNS-REAAL met verschillende pensioenrichtleeftijden? Het is niet mogelijk om de verschillende pensioenrichtleeftijden te behouden en daarom zetten we alle pensioenen om naar de huidige regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar. U kunt er wel voor kiezen uw pensioen eerder  of later in te laten gaan.

U kon tot 1 april 2022 bezwaar maken voor het omzetten van specifieke pensioenen uit oude pensioenregelingen. Bezwaar maken tegen de harmonisatie is dus niet meer mogelijk.  

U hebt voor uw pensioen verschillende keuzemogelijkheden, zoals het eerder of later met pensioen gaan en bij pensioeningang kunt u het partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen of omgekeerd en variëren in de hoogte van uw ouderdomspensioen. Deze keuzemogelijkheden hebben wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. De pensioenen worden dan namelijk herrekend en daarvoor maken we gebruik van omrekenfactoren. De omrekenfactoren zijn gebaseerd op collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Dit betekent dat uw pensioen na het maken van een of meer van deze keuzes evenveel waard is als daarvoor.

Het bestuur stelt jaarlijks de nieuwe omrekenfactoren en ruilverhoudingen vast. De factoren voor vervroeging en uitstel van het ouderdomspensioen (zie bijlage B) gelden tot en met 31 december 2026, tenzij de pensioenverplichtingen op een eerder moment worden ingevaren in een nieuw pensioencontract.

 

Andere pensioenen

Het partnerpensioen is de levenslange uitkering die uw partner ontvangt als u overlijdt. Het bedrag van uw partnerpensioen verandert niet.

Het bedrag van uw wezenpensioen verandert niet.

Het tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf 62 jaar tot 65 jaar en diende als overbrugging van de periode dat u een pensioen van Pensioenfonds SNS REAAL ontvangt maar nog geen AOW. Nu de AOW pas ingaat op je 67-jarige leeftijd of later, sluit deze niet meer aan bij het oorspronkelijke doel hiervan. Daarom zetten we dit tijdelijk ouderdomspensioen om in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar. Het jaarlijks uit te keren bedrag vanaf 68 jaar is wel lager doordat deze levenslang wordt uitgekeerd en niet meer over een periode van drie jaar.

Als u na de harmonisatie het pensioen eerder wil laten ingaan dan op 68 jaar, dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor het omzetten van het ‘gewone’ ouderdomspensioen. We rekenen dit dan om naar levenslang pensioen dat eerder ingaat en niet naar een tijdelijk ouderdomspensioen.

Sommige deelnemers hebben recht op een ongehuwden- of alleenstaandenpensioen. Dit is een aanvulling op het ouderdomspensioen en keren we alleen uit als u op de pensioendatum geen partner hebt. Hiervoor is een potje geld voor u gereserveerd. Dit potje zetten we voor u om in extra ouderdomspensioen. Dit is voor iedere deelnemer die hier recht op heeft anders. 

De verevende ouderdomspensioenaanspraken van de ex-partner(s) rekenen we net als de aanspraken voor de (gewezen) deelnemer om naar een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

De hoogte van het bijzonder partnerpensioen blijft ongewijzigd. Het bijzonder partnerpensioen is het bedrag van het partnerpensioen dat na uw scheiding voor uw ex-partner is.

Als u een uitkering ontvangt van het UWV en u wilt uw pensioen laten ingaan, dan kunt u het beste contact opnemen met het UWV. Zij informeren u over de mogelijke gevolgen hiervan voor uw UWV-uitkering. 

Van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijke indexatie

Hier leest u meer over de omzetting van onvoorwaardelijke indexatie naar voorwaardelijke indexatie als gevolg van de harmonisatie van de regelingen. De vragen en antwoorden op deze pagina gelden uitsluitend voor de deelnemers die op basis van oude regelingen nog pensioenen met onvoorwaardelijke indexatie hebben.