Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Blue Sky Group Holding B.V. ('Blue Sky Group').  

Adres: Prof. E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV, Amstelveen

(020) 426 62 66

info@blueskygroup.nl

KvK-nummer: 34112050

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Toepasselijkheid

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Pensioenfonds SNS REAAL alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

Definitie

Overal waar in de Gebruiksvoorwaarden ‘Pensioenfonds SNS REAAL’ staat, wordt hieronder mede -voor zover relevant- begrepen Blue Sky Group.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Blue Sky Group aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de Informatie. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Pensioenfonds SNS REAAL is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Pensioenfonds SNS REAAL is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacystatement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Pensioenfonds SNS REAAL. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Pensioenfonds SNS REAAL in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Pensioenfonds SNS REAAL en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pensioenfonds SNS REAAL.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de 'Materialen') op deze website plaatst of deze toestuurt aan Pensioenfonds SNS REAAL via e-mail of anderszins, zal Pensioenfonds SNS REAAL gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Pensioenfonds SNS REAAL zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Pensioenfonds SNS REAAL terzake van alle schade en kosten die Pensioenfonds SNS REAAL lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.