Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Harmonisatie van de pensioenregelingen

Per 1 januari 2021 harmoniseren we alle verschillende pensioenregelingen naar de huidige regeling

Veel deelnemers hebben bij ons ouderdomspensioen opgebouwd op verschillende pensioenrichtleeftijden en met verschillende voorwaarden. Per 1 januari 2021 gaan we alle verschillende pensioenregelingen harmoniseren naar de huidige regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Zo houden we uw ouderdomspensioen overzichtelijk en de administratie eenvoudig.

U ontvangt nog een brief waarin u meer leest over de harmonisatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Op deze webpagina vindt u alvast de antwoorden op de vragen die u mogelijk nu al hebt.

Veelgestelde vragen over de harmonisatie

De harmonisatie houdt onder andere de volgende wijzigingen in:

  • alle pensioenregelingen met verschillende pensioenrichtleeftijden zetten we om naar de huidige regeling met pensioen richtleeftijd 68 jaar.
  • oude pensioenregelingen die standaard werden verhoogd met de stijging van de prijzen (onvoorwaardelijke indexatie) zetten we om naar de huidige regeling met een pensioenrichtleeftijd 68 jaar en met een voorwaardelijke indexatie. We verhogen die pensioenen dan alleen nog als de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is. Ter compensatie verhogen we nu uw pensioen extra.
  • tijdelijk ouderdomspensioen of een ongehuwden ouderdomspensioen/ alleenstaandenpensioen zetten wij om in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar.

Het uitgangspunt bij de harmonisatie is dat de totale waarde van het pensioen na de harmonisatie gelijk is aan de waarde van het pensioen vóór de harmonisatie.

Door de jaren heen zijn de arbeidsvoorwaarden, waaronder het pensioen, vaak gewijzigd. In het verleden, tot circa 15 jaar terug, waren er naast het ouderdomspensioen ook regelingen om eerder te stoppen met werken. Daarnaast is de afgelopen jaren uw pensioenopbouw opgeschoven met de fiscale pensioenrichtleeftijd. De overheid schrijft namelijk voor met welke pensioenleeftijd de pensioenfondsen moeten rekenen. Al deze regelingen kennen verschillende voorwaarden en pensioenrichtleeftijden. Het maakt het pensioen onoverzichtelijk.

Er zijn meerdere redenen om de pensioenregelingen te harmoniseren, onder andere:

  • De overheid heeft besloten dat de AOW steeds later ingaat. De pensioenrichtleeftijd sluit daar nu beter bij aan.
  • Steeds meer deelnemers kiezen ervoor om hun pensioen uit te stellen.
  • Het gebruiken van één pensioenrichtleeftijd zorgt voor meer overzicht voor deelnemers met verschillende pensioenrichtleeftijden.
  • We houden zo de administratie eenvoudig en verminderen de kosten en de kans op fouten.
  • Wendbaarder zijn voor het nieuwe pensioencontract dat eraan komt.

De harmonisatie van de pensioenen is een weloverwogen besluit geweest van het bestuur waarbij ook de werkgevers en de vakbonden bij zijn betrokken.

Uiteraard zijn wij niet over één nacht ijs gegaan bij deze harmonisatie. Het betreft immers het pensioen van onze deelnemers en wij gaan hier heel zorgvuldig mee om. Daarom hebben wij de harmonisatieplannen uitgebreid afgestemd met het verantwoordingsorgaan, en gedeeld met de werkgevers en de vakbonden. Zij onderschrijven nut en noodzaak van deze harmonisatie.

Ook de pensioenwet stelt eisen aan de harmonisatie. De belangrijkste is dat alle omrekeningen “actuarieel gelijkwaardig” zijn. Dat betekent dat de waarde van de pensioenen vóór en ná de harmonisatie overeenkomen. DNB ziet erop toe dat het fonds zich aan deze regels houdt en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben.

Veelgestelde vragen over de gevolgen voor mijn pensioen

Nee, u kunt zelf kiezen wanneer u uw pensioen wilt laten uitkeren. Dat kan op zijn vroegst op uw 55ste en uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. 68 jaar is de pensioenrichtleeftijd waarmee het pensioenfonds rekent voor de opbouw van uw pensioen.

De hoogte van het bedrag van uw pensioenuitkering wijzigt niet door de harmonisatie.

Hebt u recht op een ongehuwden ouderdomspensioen en/of een alleenstaandenpensioen (OPO/OPA)? Dit is een aanvulling op het ouderdomspensioen en keren we alleen uit als u op de pensioendatum geen partner hebt. Hiervoor is een potje geld voor u gereserveerd. Dit potje zetten we voor u om in extra ouderdomspensioen.

Hebt u recht op onvoorwaardelijke indexatie? Dit zetten we om in een indexatieregeling die afhankelijk is van de financiële situatie van het pensioenfonds. Ter compensatie verhogen we uw pensioen direct.

In de brief die u nog ontvangt staat hierover meer informatie.

Uw premievrijgestelde pensioenopbouw is hetzelfde als die van deelnemers die nog werken bij één van de aangesloten werkgevers. Hiervoor geldt al een pensioenleeftijd van 68 jaar. Er verandert dus niets.

Uw tot 1 januari 2021 opgebouwde ouderdomspensioen wordt, net zoals de pensioenen van andere deelnemers, omgerekend naar de actuele pensioenleeftijd van 68 jaar.

Het is niet mogelijk om de verschillende pensioenrichtleeftijden te behouden. U kunt er wel voor kiezen uw pensioen eerder te laten ingaan.

Voor het omzetten van specifieke pensioenen uit oude pensioenregelingen hebt u wel het recht om bezwaar te maken. In de brief die u nog ontvangt, ziet u voor welk pensioen u bezwaar kunt maken en hoe u dit kunt doen.

Veelgestelde vragen over de gevolgen voor andere pensioenen

Het tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf 62 jaar tot 65 jaar en diende ter overbrugging van de AOW. Nu de AOW pas ingaat op je 67-jarige leeftijd of later, sluit deze niet meer aan bij het oorspronkelijke doel hiervan. Daarom zetten we dit tijdelijk ouderdomspensioen om in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar. Het jaarlijks uit te keren bedrag vanaf 68 jaar is lager doordat deze levenslang wordt uitgekeerd en niet meer gedurende 3 jaar.

Als u na harmonisatie het pensioen eerder wil laten ingaan dan op 68 jaar, dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor het omzetten van het ‘gewone’ ouderdomspensioen. We rekenen dit dan om naar levenslang pensioen dat eerder ingaat en niet naar een tijdelijk ouderdomspensioen.

Sommige deelnemers hebben recht op een ongehuwden- of alleenstaandenpensioen. Dit is een aanvulling op het ouderdomspensioen en keren we alleen uit als u op de pensioendatum geen partner hebt. Hiervoor is een potje geld voor u gereserveerd. Dit potje zetten we voor u om in extra ouderdomspensioen. Dit is voor iedere deelnemer die hier recht op heeft anders. Als dit voor u geldt, leest u hier meer over in de brief die u nog ontvangt.

De na scheiding verevende ouderdomspensioenaanspraken van de ex-partner(s) rekenen we net als de aanspraken van de (gewezen) deelnemer om naar een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

De hoogte van het bijzonder partnerpensioen blijft ongewijzigd. Het bijzonder partnerpensioen is het bedrag van het partnerpensioen dat na uw scheiding voor uw ex-partner is.

Veelgestelde vragen over het omrekenen

We bepalen van elk pensioen waarop u recht hebt de waarde. Dit resulteert in een totale waarde van alle pensioenaanspraken, bijvoorbeeld ouderdomspensioen, tijdelijk ouderdomspensioen of ongehuwdenpensioen, die u bij het pensioenfonds hebt opgebouwd. Op basis van die waarde bepalen we dan weer uw pensioenaanspraken in de actuele pensioenregeling.

Het omrekenen van de pensioenen met verschillende pensioenleeftijden doen we met omrekenfactoren. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. Zo zorgen we ervoor dat u geen pensioen verliest door de harmonisatie. De totale waarde van uw pensioen verandert niet. De omrekenfactoren moeten wettelijk zo worden vastgesteld dat het pensioenfonds en deelnemers aan het omrekenen niets verdienen of verliezen.

Omrekenfactoren zijn getallen waarmee we pensioenbedragen omrekenen. Een pensioen dat later in gaat wordt bijvoorbeeld hoger. Rekening houdend met de rente en levensverwachting rekenen we dan het nieuwe pensioenbedrag uit. Deze omrekenfactoren gebruiken we ook als wij om andere redenen pensioenbedragen omrekenen. Bijvoorbeeld wanneer u eerder of later met pensioen gaat of uw ouderdomspensioen omzet in extra nabestaandenpensioen.

De omrekenfactoren die we voor de harmonisatie gebruiken zijn afhankelijk van de rentestand op 1 januari en worden op dat moment definitief bepaald. Deze worden na het afronden van de harmonisatie in een nieuwe versie van het pensioenreglement opgenomen.

Wanneer wij uw pensioen weer terugrekenen gebeurt dat ook met de omrekenfactoren. De omrekenfactoren die we voor de harmonisatie gebruiken, hebben we vijf jaar vastgezet. Wilt u binnen vijf jaar toch op uw oorspronkelijke pensioendatum uw pensioen laten ingaan? Dan ontvangt u precies hetzelfde bedrag. (Uiteraard zolang wij hier zeggenschap over hebben, het nieuwe pensioencontract bijvoorbeeld kan dit beïnvloeden).

Gebeurt dit na vijf jaar, dan kunnen deze omrekenfactoren veranderd zijn door een aanpassing in de rente of levensverwachting. Dit kan een positief of een negatief effect hebben op uw pensioen. En is per persoon verschillend en hangt af van de uiteindelijk gekozen pensioendatum en andere keuzes die u maakt.

Door de verhoging van de pensioenleeftijd met bijvoorbeeld één en/of twee jaar komt uw pensioen na de harmonisatie hoger uit. Als uw pensioen op een latere datum ingaat, bouwt u langer pensioen op en hoeven wij uw pensioen minder lang uit te keren.

Andere veelgestelde vragen

Het pensioenfonds heeft geen winstoogmerk en is er niet voor zich zelf, maar heeft als primaire doel de pensioenen van medewerkers en oud-medewerkers van de Volksbank, ATHORA en hun rechtsvoorgangers zo goed mogelijk uit te voeren.

Het fonds houdt rekening met de belangen van alle deelnemers van het pensioenfonds. De harmonisatie is een belangrijke stap voorwaarts voor het pensioenfonds en daarmee in het belang van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Met harmonisatie brengen we de uitvoeringskosten omlaag.

Als het pensioenfonds niet alle pensioenen kan harmoniseren, dan moet het fonds hiervoor aanvullende kosten maken om deze pensioenen ongewijzigd te blijven administreren en communiceren.

We versturen een brief met algemene informatie over de harmonisatie en een brief waarin we uw pensioen(en) laten zien vóór en ná de harmonisatie. Via de website laten we u weten wanneer wij deze brieven versturen.

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage