Beleggen voor uw pensioen

Hoe wij beleggen

Het pensioenfonds streeft ernaar om de beleggingen voortdurend, zoveel als mogelijk is, op een prudente wijze af te stemmen (matchen) op de verplichtingen. Het fonds hanteert een dynamisch balansrisicomanagementbeleid, waarbij de risicoafdekkingen en de beleggingen kunnen variëren qua samenstelling en benut risicobudget, afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds op marktwaarde.

De beleggingscyclus van het fonds start met een uitvoerige Asset Liability Management-studie, gevolgd door het vaststellen van een Strategisch Beleggingsplan, inclusief het bepalen van de Strategische Asset Allocatie. Daarin worden de strategische wegingen van de risicoafdekkingen (rente, inflatie, valuta, aandelenkoersen) en de diverse beleggingscategorieën weergegeven.

Investment Beliefs

De Investment Beliefs van het fonds zijn de basis waarop het bestuur het balansrisicomanagement- en beleggingsbeleid vormgeeft. De Investment Beliefs geven richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van rendement, risico, complexiteit en kosten.

De beleggingen van het pensioenfonds worden gediversifieerd gespreid over meerdere beleggingscategorieën: 

  • Cash;
  • Vastrentende Waarden euro; 
  • Hypotheken; 
  • Vastrentende Waarden High Yield, Emerging Market Debt, Bank Loans; 
  • Aandelen Developped Markets en Emerging Markets; 
  • Vastgoed Europa.

De beleggingen kunnen op directe wijze verricht worden, of op indirecte wijze door middel van het participeren in institutionele beleggingsfondsen. Dat laatste heeft het fonds gedaan voor de investeringen in hypotheken, aandelen, vastgoed en vastrentende waarden niet-euro.

esg cta

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het beleggen van uw pensioenpremie rekening houden met het milieu, sociale aspecten en degelijk bestuur. Dit wordt ook wel ESG genoemd (environmental, social, governance). 

Ons vertrekpunt is dat wij uw pensioenpremie beleggen in het belang van alle deelnemers van het pensioenfonds: actieven, pensioengerechtigden en slapers. Wij zien deze verantwoordelijkheid in de eerste plaats als een financiële verantwoordelijkheid. Ook het voldoen aan wetgeving, kwaliteit en veiligheid vinden wij bij het beleggen van uw pensioen belangrijk, evenals het behalen van een zo hoog mogelijk rendement tegen een aanvaardbaar risico. 

Strategisch beleggingsplan & Beleggingsplan 2024

In het Strategisch Beleggingsplan wordt uitgebreide informatie gegeven over belangrijke onderwerpen als: Doelstelling van het beleggingsbeleid; de Risicohouding van het fonds; de Investment Beliefs; de uitkomsten van de ALM-studie, inclusief klimaatrisico scan; de Strategische Asset Allocatie en Portefeuilleconstructie; het strategisch balansrisicomanagement- en beleggingsbeleid; de manager selectie en de implementatie van het beleggingsbeleid; het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid en MVB-ambitie in de context van het strategisch beleggingsbeleid; het portefeuillebeheer en monitoring; het Risicomanagement op het gebied van balansrisicomanagement en beleggingen.

In het Beleggingsplan 2024 wordt aangegeven hoe het fonds belegt en wat de aandachtspunten voor het te voeren beleid in 2024 zijn.

Het pensioenfonds maakt gebruik van de diensten van Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP, Den Haag) als fiduciair dienstverlener, inclusief balansrisicomanagement en vermogensbeheer. Bank of New York Mellon SA/NV (Brussel/Amsterdam-Breda) is aangesteld als “custodian” (bewaarnemer) van het fonds. 

Het pensioenfonds laat in het document “Share Holders Rights Directive II” zien hoe het bestuur van het fonds gevolg heeft gegeven aan deze van origine richtlijn van de Europese Unie.