Nieuws

Dekkingsgraad februari 2020 gedaald naar 107,9%

17 maart 2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo februari (107,9%) gedaald ten opzichte van ultimo januari (110,3%*).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 2,4%-punt wat te verklaren is door:

  • De gedaalde marktrente (de 20-jaars rente met 0,19%-punt) waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 141 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 65 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De aandelen lieten een negatieve performance zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand februari was per saldo positief (1,52%).

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,4%-punt gedaald tot 110,0%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,2% per 31 december 2019.

Vooruitzicht voor maart: Sinds enige weken heerst er onrust op de financiële markten vanwege de uitbraak van het coronavirus en de onderlinge verdeeldheid tussen de olieproducerende landen. De daling van de aandelenkoersen en de rente heeft zich in de eerste helft van maart voortgezet. Naar verwachting zal de dekkingsgraad verder dalen. Voor meer info, zie het bericht van 13 maart en eventuele vervolgberichten hierop.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers: Financiële situatie

*) i.v.m. het jaarwerk is de dekkingsgraad van december en januari naar boven bijgesteld naar respectievelijk 111,7% en 110,3%).

Naar financiële situatie