Naar het buitenland

Naar het buitenland

Woont u in het buitenland of verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Informatie die voor u van belang kan zijn hebben wij hieronder gezet.

AOW

Bij de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL is rekening gehouden met de AOW. De AOW is een uitkering van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Vanaf het moment dat u niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet, bouwt u geen AOW meer op. Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand tenminste 50 jaar in Nederland hebben gewoond, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. In sommige gevallen kunt u de AOW-opbouw (vrijwillig) voortzetten. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? Dan kunt u ook in het buitenland uw AOW blijven ontvangen. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

Wat moet u doen bij verhuizing naar het buitenland?

  • Geef uw woonadres altijd door aan de afdeling Pensioenservice van Pensioenfonds SNS REAAL, ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt.
  • Meld indien u in het buitenland woont veranderingen in uw persoonlijke gegevens aan het pensioenfonds. Hieronder kunt u verstaan: een scheiding, het overlijden van uw partner, het krijgen van een kind, een nieuwe partner.
  • Ga na wat de gevolgen zijn van uitdiensttreding voor de verschillende pensioenvormen.
  • Wijzigt u rekeningnummer? Geef dit door met het formulier wijziging betaalwijze

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat.
  • onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer.
  • de ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen.

De banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering.

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Het loonbelastingnummer van pensioenfonds SNS Reaal is: 805634964L04.

Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven.

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van ons? Dan vragen wij jaarlijks uw ‘Bewijs van in leven zijn’ op. Omdat u in het buitenland woont, worden wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven.

U kunt uw bewijs digitaal doorgeven met behulp van een app op een smartphone. Lukt dat niet? Dan kunt u uw bewijs digitaal doorgeven via Mijn Pensioen of schriftelijk via het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’.

Lees meer