Naar het buitenland

Naar het buitenland

Woont in het buitenland of verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Informatie die voor u van belang kan zijn hebben wij hieronder gezet.

AOW

Bij de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL is rekening gehouden met de AOW. De AOW is een uitkering van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Vanaf het moment dat u niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet, bouwt u geen AOW meer op. Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand tenminste 50 jaar in Nederland hebben gewoond, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. In sommige gevallen kunt u de AOW-opbouw (vrijwillig) voortzetten. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? Dan kunt u ook in het buitenland uw AOW blijven ontvangen. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

  Wat moet u doen bij verhuizing naar het buitenland?

  • Geef uw woonadres altijd door aan de afdeling Pensioenservice van Pensioenfonds SNS REAAL, ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt.
  • Meld indien u in het buitenland woont veranderingen in uw persoonlijke gegevens aan het pensioenfonds. Hieronder kunt u verstaan: een scheiding, het overlijden van uw partner, het krijgen van een kind, een nieuwe partner.
  • Ga na wat de gevolgen zijn van uitdiensttreding voor de verschillende pensioenvormen.

  Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

  Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat.
  • onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer.
  • de ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen.

  De banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering.

  Nederlandse belastingen

  Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven.

  Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

  Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
  Postbus 2865
  6401 DJ HEERLEN
  www.belastingdienst.nl 
  Telefoon +31 555 385 385

  Zorgverzekering

  Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

  Bewijs van in leven zijn

  Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (attestatie de vita).

  Het formulier (laten) invullen

  Het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn bijvoorbeeld een notaris, gemeente, ambassade of consulaat. Op de website van de Rijksoverheid kunt u invoeren in welk land u woont, en waar u terecht kunt om het tweede gedeelte in te laten vullen. 

  Kies uw land of gebied

  Upload het formulier via Mijn Pensioen

  Log in en kies vervolgens voor Documenten uploaden. Zorg er voor dat het ingevulde document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB.

  Documenten uploaden naar Mijn Pensioen is snel, veilig en efficient. Omdat de documenten direct gekoppeld zijn aan uw gegevens, kunnen wij sneller aan de slag met uw verzoek. 

  Naar Mijn Pensioen

  Stuur het formulier op tijd door

  Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

  Lukt uploaden via Mijn Pensioen niet? Dan zijn er andere opties: