Pensioen 123 Laag 2

Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Welke risico's zijn er?

Pensioenfonds SNS REAAL probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds SNS REAAL ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds SNS REAAL ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

U bouwt pensioen op in een zogenoemde CDC-regeling. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Dit betekent dat in de cao’s van de Volksbank en Athora vaste afspraken zijn gemaakt over de premie die uw werkgever en u samen betalen voor pensioen. De sociale partners streven naar een pensioenopbouw van 1,875% over uw salaris -/- franchise. Jaarlijks bepaalt het bestuur welk opbouwpercentage haalbaar is op basis van de premie. Dat kan lager zijn dan de streefopbouw.

Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds SNS REAAL rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds SNS REAAL moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds SNS REAAL vindt u in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u onder 'Als het mee- of tegenzit' een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW en verschillende scenariobedragen. Bij 'Bekijk jouw situatie' vindt u meer uitleg en een video over de scenariobedragen.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt.

Ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Op het UPO ziet u sinds 2020 bij Wat als het mee- of tegenzit een inschatting van uw pensioen bij Pensioenfonds SNS REAAL als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Documenten