Nieuws

Echtscheiding? Regel ook de verdeling van je pensioen!

15 april 2018

Als partners gaan scheiden, moet er vaak veel geregeld worden en moeten de bezittingen worden verdeeld. Zoals het huis, de inboedel en de spaarrekeningen. Waar niet altijd aan wordt gedacht, is de verdeling van het pensioen. Wat zijn de spelregels?

Uitgangspunt is de wet

Voor pensioen geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Volgens deze wet heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap door de andere ex-partner is opgebouwd. De wet zegt dat je ook iets anders kunt afspreken. Je kunt het ouderdomspensioen bijvoorbeeld splitsen of helemaal afzien van verdeling. Dit wettelijke uitgangspunt geeft direct al het belang aan om in het scheidingsconvenant ook iets over je pensioen af te spreken. Het gaat ten slotte om de helft van je opgebouwde pensioen.

Wat moet je zelf doen?

Van een scheiding krijgen wij (het pensioenfonds) automatisch bericht. Dat gebeurt na inschrijving van je echtscheiding in de Basisregistratie Personen. Jij en je ex-partner krijgen daarna van ons een brief over de gevolgen van de scheiding voor je pensioen. De afspraken die jullie over de verdeling hebben gemaakt, geef je vervolgens aan ons door. Dat doe je via het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier is hier te vinden. Je kunt het ook opvragen bij je advocaat of mediator.

Welke afspraken zijn mogelijk?

1. Jij en je partner verdelen het ouderdomspensioen niet, ofwel jullie sluiten de toepassing van de wet uit.

Deze afspraak moet in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden staan of in het scheidingsconvenant. Een kopie daarvan stuur je naar ons op met het mededelingsformulier. De tweejaarstermijn (zie hieronder) geldt hier niet voor.

2. Jij en je partner krijgen ieder de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Dit is de standaardregel, maar zorg ervoor dat je het mededelingsformulier binnen de wettelijke termijn van twee jaar na de scheiding naar ons (en eventuele andere pensioenfondsen waar je pensioen hebt opgebouwd) toestuurt. Alleen dan betalen wij de pensioenen vanaf je pensioendatum rechtstreeks uit aan jou en je ex-partner. Als je ex-partner overlijdt, wordt het verdeelde ouderdomspensioen van je ex-partner weer aan jouw ouderdomspensioen toegevoegd. Als het formulier niet binnen twee jaar bij ons binnen is, behoudt je ex-partner wettelijk een vordering op jou voor zijn/haar deel van het verdeelde ouderdomspensioen en vice versa.

3. Jij en je partner kiezen voor een andere verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Hierbij kan je denken aan een andere procentuele verdeling (dus niet 50-50%, maar bijvoorbeeld 60-40%) of aan een andere periode dan de huwelijkse periode waarover verdeeld moet worden.

Deze afspraak moet in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden staan of in het scheidingsconvenant. Een kopie daarvan stuur je naar ons op met het mededelingsformulier, binnen twee jaar na scheiding. Alleen dan betalen wij de pensioenen vanaf je pensioendatum rechtstreeks uit aan jou en je ex-partner. Ook hier geldt dat bij overlijden van je ex-partner het verdeelde ouderdomspensioen van je ex-partner weer aan jouw ouderdomspensioen wordt toegevoegd.

4. Jij en je partner splitsen het opgebouwde ouderdomspensioen.

Het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen (zie de toelichting hieronder) wordt (over en weer) overgeheveld naar een eigen zelfstandige pensioenaanspraak voor de ex-partner. Het ouderdomspensioen van je ex-partner is dan volledig onafhankelijk van jouw ouderdomspensioen en de ingangsdatum daarvan. Dit betekent ook dat bij overlijden van je ex-partner diens ouderdomspensioen niet meer wordt toegevoegd aan jouw ouderdomspensioen.

Deze afspraak moet in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden staan of in het scheidingsconvenant. Een kopie daarvan stuur je naar ons op met het mededelingsformulier, binnen twee jaar na de scheiding. Alleen dan betalen wij de pensioenen vanaf ieders pensioendatum rechtstreeks uit aan jou en je ex-partner.

Bijzonder partnerpensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor het partnerpensioen dat bij jouw overlijden wordt uitgekeerd. Als wij bericht hebben gekregen over je scheiding, reserveren wij automatisch het partnerpensioen dat op dat moment is opgebouwd voor je ex-partner. Dit is het bijzonder partnerpensioen. Het partnerpensioen voor je eventuele volgende partner, wordt dan verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner. Ook hierover kunnen jij en je (ex-)partner bij de scheiding afspraken maken. Jullie kunnen bijvoorbeeld afzien van het bijzonder partnerpensioen, zodat er (over en weer) geen recht op dit pensioen bestaat.

Een voorbeeld uit de praktijk

Sander (46) is 20 jaar getrouwd met Femke (43). Kort na hun huwelijk kreeg Sander een baan. Hij heeft sindsdien ook pensioen opgebouwd, Femke niet. Omdat het huwelijk anders verloopt dan verwacht, besluiten Sander en Femke te gaan scheiden. Dit heeft gevolgen voor het pensioen. Op het moment van de scheiding bedraagt het opgebouwde pensioen van Sander € 16.800. Dit is ook het bedrag dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Zijn te bereiken pensioen op 68 jaar bedraagt € 46.500.

Femke heeft door de scheiding standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat Sander tijdens hun huwelijk heeft opgebouwd. Ze besluiten om deze standaardverdeling te volgen en sturen het ‘Formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op naar het pensioenfonds.

Femke heeft recht op 50% x € 16.800 = € 8.400 ouderdomspensioen zodra Sander met pensioen gaat. Van het pensioen dat Sander na hun scheiding opbouwt, krijgt zij niets.

 Daarnaast heeft Femke recht op het bijzonder partnerpensioen van Sander. Dit bedraagt 70% van het opgebouwde pensioen op het moment van de scheiding: € 16.800. Als Sander komt te overlijden, wordt aan Femke uitgekeerd: 70% x € 16.800 = € 11.760 per jaar.

Als Sander een nieuwe partner krijgt, ontvangt deze bij zijn overlijden 70% van het te bereiken pensioen verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor Femke. Het partnerpensioen voor een nieuwe partner bedraagt dus:

70% x € 46.500 minus € 11.760 = € 20.790 per jaar.