Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in augustus 2021 naar 114,2%

17 september 2021

Dekkingsgraad stijgt in augustus 2021 naar 114,2%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo augustus (114,2%) gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo juli (113,2%). De voorziening pensioenverplichtingen namen af en het pensioenvermogen steeg licht.

De stijging van de dekkingsgraad met 1,0%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,04%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 24 miljoen, had een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa
    € 6 miljoen (met een positief effect op de dekkingsgraad). De aandelen (zowel ontwikkelde als opkomende markten) stegen in waarde. Daar tegenover stond de daling van de rentederivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) als gevolg van de gestegen rente.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) in augustus (112,2%) is gestegen t.o.v. juli (111,7%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 30 juni 2021.

Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Meer informatie over de financiële positie