Nieuws

Dekkingsgraad januari 2020 gedaald naar 110,2%

18 februari 2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (110,2%) gedaald ten opzichte van ultimo december (111,5%).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 1,3%-punt wat te verklaren is door:

  • De gedaalde marktrente (de 20-jaars rente met 0,27%-punt) waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 177 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 149 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De aandelen lieten een negatieve performance zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand januari was per saldo positief (3,78%).

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gedaald tot 110,4%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,2% per 31 december 2019. Het fonds heeft sinds 30 juni 2019 een reservetekort. Het pensioenfonds heeft een herstelplan vastgesteld en ingediend bij DNB. Op basis van de uitkomst van het herstelplan verwacht het fonds binnen 10 jaar weer over voldoende reserves te beschikken zonder dat de pensioenen hoeven te worden gekort.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers: Financiele positie.