Kandidaten Verantwoordingsorgaan namens gepensioneerden

Ons pensioenfonds is op zoek naar nieuw leden van het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen evenwichtig behartigt van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd.

We zijn op zoek naar:

  • Vier gepensioneerden leden
  • Twee Athora collega's 

Hieronder stellen de acht kandidaten voor de zetels voor gepensioneerden zich voor.

Rob Engels

''Ik woon samen met Astrid in Breda. Ik ben 65 jaar en sedert juli 2022 gepensioneerd. Vanaf 1995 ben ik werkzaam geweest bij SNS Bank in leidinggevende functies op het gebied van vermogensbeheer & vermogensopbouw, in samenwerking met collega’s van  SNS- , ASN-, CVB-/Regiobank en BLG.

In 2014 ben ik gaan werken voor ons pensioenfonds SNS REAAL als Investment Officer, eerstverantwoordelijke voor het balansrisicomanagement en het vermogensbeheer. Gedurende 7 jaren was ik lid en voorzitter van de Raad van Deelnemers van het pensioenfonds, waarbij ik veel collega’s van de verzekeraar leerde kennen.

Waarom ben ik kandidaat?
Ik wil mij inzetten voor een toekomstgerichte, solidaire pensioenregeling: Gedegen opbouw voor de actieven en een fair, betrouwbaar pensioen voor de pensioengerechtigden, die in mij een actieve pleitbezorger zullen vinden.

Waarom zou u op mij moeten stemmen?
De ingrijpende herziening van onze pensioenregeling ten gevolge van de Wet toekomst pensioenen komt eraan. Ik ben up to date thuis in de ins en outs van het nieuwe stelsel. Deze wijziging vraagt om “alle hens aan dek”. Ik word graag lid van de VO-bemanning om ons pensioenschip de juiste koers te laten varen. Op mij kan gerekend worden.

Ik beschik over veel, actuele kennis en ervaring van/met het beheren van een pensioenfonds, met als specialismen beleggen en balansrisicomanagement. Ik bezit de diploma’s A&B pensioenbestuur. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is voor mij een belangrijk uitgangs- en ijkpunt bij het beheer van ons pensioenvermogen.''

Aad Borsboom

''Ik ben 67 jaar, wonend in Poeldijk en werkte vanaf 1978 voor achtereenvolgens De Centrale Verzekeringen, Reaal Verzekeringen, Hooge Huys, SNS REAAL en tot mijn pensionering in 2020 bij Zwitserleven. Dat is 42 jaar bij 1 werkgever.

Waarom ben ik kandidaat?
Ik ben al die jaren werkzaam geweest in de pensioenverzekeringen, in veel verschillende functies.
Ook ben ik tien jaar binnen ons pensioenfonds actief geweest als lid en secretaris van de Raad van Deelnemers resp. Het Verantwoordingsorgaan. De in al die jaren opgedane kennis en ervaring zet ik graag in voor een goed en sterk pensioenfonds, waarbij ik de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als een mooie uitdaging zie.

Waarom moet u op mij stemmen?
Vakkennis, bestuurlijke ervaring, enthousiasme en inzet, als ik uw steun krijg, zal ik alles inzetten voor ons pensioenfonds en mijn oud-collega’s.''

Ab Engelsman

''Graag stel ik, Ab Engelsman woonachtig in Doorn, mij nog een termijn kandidaat voor het VO, waarin ik al een aantal jaren zitting heb als vicevoorzitter. Weliswaar 75, maar het koppie is nog goed en het lijf, na een bypassoperatie, twee nieuwe heupen en een weer vastgezette quadriceps, ook.

Waarom ben ik kandidaat?
Inmiddels ben ik aardig ingewerkt op het dossier dat de transitie naar een nieuw pensioenstelsel is gaan heten en die de komende jaren zijn beslag moet krijgen. Daarbij bewaak ik, conform de taak van het VO, de belangen van alle deelnemers aan het pensioenfonds, maar die van de gepensioneerden in het bijzonder.

Waarom moet u op mij stemmen? 
Ik ben bovendien als oud-directeur beleggingsfondsen bij ASN Bank (2002-2007), extra alert op het duurzame karakter van de beleggingen van ons pensioenfonds. Kortom, ik hoop op uw steun bij de komende verkiezing, die bij de eerdere verkiezingen eveneens mijn deel was.''

Betty Verheul

''Pensioencommunicatie is mijn vakgebied. Graag wil ik onze ruim 4000 pensioengerechtigden ook in de tweede termijn vertegenwoordigen. Het leerplan om dit goed te kunnen doen heb ik met plezier gevolgd. In juni 2021 rondde ik deze studie met succes af.
Ik ben 72 jaar en ik woon in Benthuizen. Ik studeerde enkele jaren Economie en Bedrijfskunde in Rotterdam. Naast zelfstandig ondernemer ben ik 10 jaar vrijwilliger bij de Voedselbank. Ik bouwde vier verschillende pensioenen op.

Waarom ben ik kandidaat?
De nieuwe pensioenwet vraagt veel uitleg aan onze pensioengerechtigden. Daar wil ik graag mijn steentjes aan bijdragen. Ik vind het een uitdaging deze moeilijke materie op een duidelijke manier uit te leggen. Ik werkte voor de ASN-bank, met duurzaamheid hoog in het vaandel, dat was een bewuste keuze. Nu wil ik graag voor onze pensioengerechtigden de meest duurzame- en klimaatvriendelijke beslissingen bevorderen.

Waarom zou u op mij moeten stemmen?
Om mijn hands-on mentaliteit en mijn kennis van en ervaringen met pensioenen. De deelnemers goed informeren over de keuzes die zij kunnen maken in het nieuwe pensioenstelsel, wordt mijn speerpunt nummer 1. U mag op mij stemmen om mijn passie steeds nieuwe dingen te willen leren en om mijn integriteit en empathie.''

 

Cees de Mooij

''Ik ben wonend in Rijnsburg en 36 jaar werkzaam geweest bij REAAL  (De Centrale, REAAL, Hooge Huys, REAAL).

Waarom ben ik kandidaat?
Ik stel mij kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan, omdat ik wil toezien op de zorgvuldigheid waarmee het oude systeem wordt 'ingevaren'  in het nieuwe. In mijn werkzame periode was ik als rayonmanager actief betrokken  bij het tot stand komen van pensioencontracten. Daardoor ken ik de belangen en daaruit voortvloeiende standpunten van de diverse  stakeholders.  Ik wil er op toezien dat besluiten op inhoudelijke gronden worden genomen. Voldoende reële scenario's naast elkaar zetten, alvorens te besluiten, is daarbij cruciaal. Eén van de belangrijke punten is een rechtvaardige verdeling van de pensioenreserves over de diverse leeftijdscohorten. Voorts moet er een systeem komen waarbij  de pensioenuitkeringen niet te veel gaan variëren.

Waarom moet u op mij stemmen?
Ik zie het als mijn taak de voortgang van het overgangsproces te bewaken. Dat is nodig om aan alle onderwerpen, die met de overgang samenhangen,  voldoende tijd te kunnen besteden.  Als de wet op 1 juli 2023 in werking treedt heeft het pensioenfonds  immers slechts 3,5 jaar om de onomkeerbare besluiten te nemen.

Ik heb ca 16 jaar bestuurlijke ervaring variërend van algemeen bestuurslid, penningmeester en het grootste gedeelte als voorzitter. Vanuit mijn enthousiasme voor het vak  pensioenen, en het sociaal besef dat deelnemers gebaat zijn bij een solide pensioen wil ik graag uw belangen dienen.''

Emily Schols-van Oppen

''Ik heb van 1995 tot 2002 gewerkt voor SNS Reaal Verzekeringen (het pensioenbedrijf). Eerst als manager en nadien als directeur juridisch en fiscale zaken.

Waarom ben ik kandidaat?
Er staat veel te gebeuren op pensioengebied. Er komt een nieuw stelsel en er liggen allerlei vraagstukken op tafel die raken aan evenwichtigheid. Het Verantwoordingorgaan is bij uitstek het orgaan dat moet beoordelen of de voorgenomen besluiten van het bestuur evenwichtig zijn. De rol van het Verantwoordingsorgaan is dus erg belangrijk. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Waarom moet u op mij stemmen?
Ik ben nog steeds aan het werk en daardoor heel goed op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen op pensioengebied en van de keuzes die gemaakt moeten worden.''

Rin Visser

''Ik ben Rin Visser en woon bijna 50 jaar in Heiloo. Inmiddels ben ik 11 jaar met pensioen en ben dus 75 jaar. Vanaf 1974 tot 2011 heb ik gewerkt bij REAAL en wel in verschillende functie waaronder als stafmedewerker actuariaat, certificerend acturaris en actuarieel rekenaar bij Hooge Huys Levensverzekeringen, hoofd Actuariële Verslaglegging voor Hooge Huys en Senior-Actuaris bij Insurance Reporting REAAL.

Waarom ben ik kandidaat?
Als gepensioneerde geniet ik samen met mijn echtgenote dagelijks van het opgebouwde pensioen. Om dit pensioen in stand te houden en zo mogelijk verbeteren wil ik graag weer een steentje aan bijdragen. De belangen van actieven en gepensioneerden zijn soms verschillend. Voor het deel van de gepensioneerden zou ik mij in de komende jaren opnieuw willen inzetten, maar ook met oog voor de actieven en slapers. De beoordeling van het handelen van het bestuur vind ik een belangrijke taak. In de afgelopen jaren heb ik gezien dat voor de gepensioneerden er goede bestuursleden zijn aangesteld.

Waarom moet u op mij stemmen?
Ik ben vele jaren als actuaris gewerkt bij REAAL en zijn rechtsvoorgangers en die periode heb ik met vele verschillende stakeholders te maken gehad. De pensioenervaring heb ik als beheerder van Hooge Huys pensioen opgedaan en daarna verder in mijn functie. De meeste kennis en ervaring heb ik in de financiële en actuariële onderdelen. Het zal duidelijk zijn dat ik mij nog graag een aantal jaren voor ons pensioenfonds inzet in het Verantwoordingsorgaan.''

Rob van Oudheusden

''Ik heb 5 jaar gewerkt bij Hooge Huys Verzekeringen in Alkmaar van 1987 tot 1992, voordat Hooge Huys werd opgenomen in de SNS Reaal groep.
Verder heb ik 10 jaar gewerkt in diverse functies bij PGGM (Zorg en Welzijn), het grootste particuliere pensioenfonds van Nederland.

Waarom ben ik kandidaat?
Pensioenfondsen staan voor een grote uitdaging. Een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd, waarbij een ieder zijn of haar eigen individuele "pensioenpotje" gaat krijgen. De wet treedt in werking per 1 juli 2023. Tot 1 januari 2027 krijgen pensioenfondsen de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Hiervoor moet nog heel veel gebeuren. Het verantwoordingsorgaan kijkt mee, beoordeelt en adviseert het bestuur hierover. Deze uitdaging is de belangrijkste reden dat ik mij kandidaat stel.

Waarom moet u op mij stemmen?
In het eerste deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt in de marketing en reclame. Zo heb ik veel ervaring opgedaan in samenwerken en onderhandelen met zowel interne als externe afdelingen en organisaties. Ik ben gewend om te adviseren en plannen te schrijven.
Bij Hooge Huys Verzekeringen (van 1987 tot 1992) heb ik meegewerkt aan het veranderen van een eigen verkooporganisatie naar een organisatie gericht op vrije onafhankelijke tussenpersonen.
Bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM) (van 1993 tot 2004 heb ik van de grond af aan een verzekeringsmaatschappij (PGGM Verzekeringen) opgericht inclusief het ontwikkelen en op de markt brengen van aanvullende pensioenproducten voor de deelnemers van het pensioenfonds.
De administratie werd in eerste instantie uitgevoerd door het pensioenfonds, waardoor ik moest onderhandelen en samenwerken met afdelingen van PGGM, zoals onder meer incasso, financiële administratie, actuariaat. Daarna heb ik de polis-administratie van PGGM Verzekeringen opgezet en leiding gegeven aan ca. 20 medewerkers. Verder ben ik de laatste jaren (2002 tot 2004) secretaris geweest bij de Ondernemingsraad van Zorg en Welzijn en als zodanig de directie en bestuur geadviseerd bij voorgenomen besluiten.''