Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden

De Raad van Toezicht (RvT) is ingesteld per 1 april 2018 en is de opvolger van de visitatiecommissie. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De RvT is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgevers en in het jaarverslag.

De belangrijkste taken van de RvT zijn:
• toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds,
• het bestuur met raad terzijde staan
• het goedkeuren van o.a. de besluiten van het bestuur tot vaststelling van: 
          - het bestuursverslag;
          - profielschets van de bestuursleden;
          - het beloningsbeleid van het pensioenfonds;
          - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van             
            het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
          - liquidatie, fusie of afsplitsing van het pensioenfonds.

De RvT treedt minimaal 2x per jaar in overleg met het bestuur en het verantwoordingsorgaan en heeft toegang tot alle informatie die de RvT voor de invulling van zijn taak nodig heeft. Daarnaast kan de RvT overleggen met de externe accountant, de externe actuaris, de compliance officer en de organisatie waaraan het pensioenfonds taken heeft uitbesteed.

De RvT rapporteert jaarlijks zijn bevindingen over het functioneren van het pensioenfonds. Deze rapportage wordt in het jaarverslag van het pensioenfonds opgenomen.

Meer over de taken en bevoegdheden van de RvT en de wijze van samenstelling van dit orgaan, kunt u vinden in het reglement van de RvT. 

Leden:

  • Leen Paape (voorzitter)
  • Arjen Pasma (lid)
  • Helen Heijbroek (lid)

 

Bijlage Grootte
91.85 kB
RvT