Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Bestuurscommissies

Beleggingscommissie

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. Onder het strategisch beleggingsbeleid wordt onder meer verstaan:

 • de vaststelling van het beleidsraamwerk, waaronder de vaststelling van de risicohouding;
 • de opstelling van het beleidsraamwerk c.q. de strategische assetallocatie;
 • de goedkeuring van het strategische beleggingsplan, waarin opgenomen het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de invulling van de deelportefeuilles, het derivaten- en valutabeleid, de mandaten aan de vermogensbeheerder(s), de benchmarks en het aanstellen en/of ontslaan van vermogensbeheerder(s).

De Beleggingscommissie (BC) is belast met de nadere invulling, de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid en de evaluatie van het beleid. De BC heeft een voorbereidende en adviserende rol met betrekking tot:

 • de vaststelling van het strategische beleggingsplan,
 • de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan,
 • transacties en andere voorstellen van bijzondere aard en omvang, die het risicoprofiel van het pensioenfonds wijzigen ten opzichte van het door het bestuur geaccordeerde profiel.

 

De BC heeft het mandaat tot:

 • bijsturing van de portefeuille op het gebied van herbalancering binnen het beschreven mandaat van het strategische beleggingsplan;
 • zelfstandig te besluiten over de adviezen van de LDI-adviseur, zolang deze binnen het mandaat vallen dat door het bestuur bepaald is;
 • vermogensbeheerders te selecteren

Daarnaast is de BC verantwoordelijk voor het onderhouden van contracten met marktpartijen die betrokken zijn bij het vermogensbeheer, bewaring en advisering en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Leden van de beleggingscommissie: 

 • Dhr. B. Honsdrecht 
 • Mw. M. Naber-de Jong
 • Dhr. M.A. Meertens 
 • Mw. C. van Eggermond 
 • Dhr. A.H.M. Slager

Het secretariaat van de BC wordt gevoerd door de Investment Officer van het pensioenfonds: 

Dhr. R.J.F.J Engels

Finance & Risk commissie

Het pensioenfonds vindt het belangijk dat de werkzaamheden die binnen het fonds plaatsvinden correct worden uitgevoerd en dat de verslaglegging hierover juist en volledig is. Om hier extra aandacht aan te kunnen geven is door het bestuur de Finance & Risk commissie ingesteld.

Taken en bevoegdheden

Het doel van de Finance & Risk commissie is om zicht en grip te houden op de kernprocessen binnen het pensioenfonds. De Finance & Risk commissie heeft als verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiële verslaglegging en de beheersingssystemen.

 • Controle op de uitvoering van de jaarrekening
 • Beoordeling van de opzet en werking van de interne processen van het pensioenfonds

Daarnaast adviseert de Finance & Risk commissie het bestuur onder meer met betrekking tot:

 • De wijze van oplossen van door accountant of toezichthouder geconstateerde aandachtspunten, vervolgens monitort de commissie de realisatie
 • Het benoemen en functioneren van de accountant en certificerend actuaris.

Leden van de commissie

 • De heer J. Ossel 
  • De heer M. Klopper

  De heer J. van Wanrooij en de heer G. Janssen ondersteunen de Finance & Risk commissie namens het pensioenbureau.

  Pensioen- en Communicatie commissie

  Het pensioenfonds hecht grote waarde aan een juiste en toegankelijke communicatie over de pensioenen van de deelnemers en de (financiële) situatie van het fonds. Om hier verdere invulling aan te geven is een Pensioen- en Communicatie commissie in het leven geroepen.

  Taken en bevoegdheden

  De Pensioen- en Communicatie commissie adviseert het bestuur over het strategische communicatiebeleid en geeft invulling aan de deelnemers communicatie. De belangrijkste middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

  • Brieven
  • Nieuwsbrieven
  • Website van het pensioenfonds

  Leden van de Pensioen- en Communicatie commissie

  • De heer E. Bot (voorzitter)
  • De heer W. Frerichs (vicevoorzitter)
  • De heer E. Blaauw (pensioenbureau)
  • De heer M. Muntinga (pensioenbureau)
  • De heer G. de Vries (extern lid en tekstschrijver nieuwsbrief)

  Namens het pensioenbureau vervult mevrouw M. van de Weem de rol van secretaris.

  Welkom op Mijn Pensioen

  Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

  Bekijk de disclaimer (PDF)  Naar de homepage