Bestuurscommissies

Beleggingscommissie

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. Onder het strategisch beleggingsbeleid wordt onder meer verstaan:

 • de vaststelling van het beleidsraamwerk, waaronder de vaststelling van de risicohouding
 • de opstelling van het beleidsraamwerk c.q. de strategische assetallocatie
 • de goedkeuring van het strategische beleggingsplan, waarin opgenomen het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de invulling van de deelportefeuilles, het derivaten- en valutabeleid, de mandaten aan de vermogensbeheerder(s), de benchmarks en het aanstellen en/of ontslaan van vermogensbeheerder(s)

De Beleggingscommissie (BC) is belast met de nadere invulling, de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid en de evaluatie van het beleid. De BC heeft een voorbereidende en adviserende rol met betrekking tot:

 • de vaststelling van het strategische beleggingsplan
 • de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan
 • transacties en andere voorstellen van bijzondere aard en omvang, die het risicoprofiel van het pensioenfonds wijzigen ten opzichte van het door het bestuur geaccordeerde profiel

 

De BC heeft het mandaat tot:

 • bijsturing van de portefeuille op het gebied van herbalancering binnen het beschreven mandaat van het strategische beleggingsplan;
 • zelfstandig te besluiten over de adviezen van de LDI-adviseur, zolang deze binnen het mandaat vallen dat door het bestuur bepaald is;
 • vermogensbeheerders te selecteren

Daarnaast is de BC verantwoordelijk voor het onderhouden van contracten met marktpartijen die betrokken zijn bij het vermogensbeheer, bewaring en advisering en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Leden van de beleggingscommissie: 

 • Dhr. B. Honsdrecht (voorzitter)
 • Mw. M. Naber-de Jong
 • Mw. M. Beuker
 • Mw. C. van Eggermond 
 • Dhr. A.H.M. Slager
 • Dhr. Ronald Sijsenaar

Het secretariaat van de BC wordt gevoerd door de Investment Officer van het pensioenfonds: 

Dhr. H. Hoos

Finance & Risk-commissie

Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat de werkzaamheden die binnen het fonds plaatsvinden correct worden uitgevoerd en dat de verslaglegging hierover juist en volledig is. Om hier extra aandacht aan te kunnen geven is door het bestuur de Finance & Risk-commissie ingesteld.

Taken en bevoegdheden

Het doel van de Finance & Risk-commissie is om zicht en grip te houden op de kernprocessen binnen het pensioenfonds. De Finance & Risk-commissie heeft als verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiƫle verslaglegging en de beheersingssystemen.

 • Controle op de uitvoering van de jaarrekening
 • Beoordeling van de opzet en werking van de interne processen van het pensioenfonds

Daarnaast adviseert de Finance & Risk-commissie het bestuur onder meer met betrekking tot:

 • De wijze van oplossen van door accountant of toezichthouder geconstateerde aandachtspunten, vervolgens monitort de commissie de realisatie
 • Het benoemen en functioneren van de accountant en certificerend actuaris.

Leden van de commissie

 • Dhr. B. van Sonsbeek (voorzitter)
 • Mw. W. Sjonger
 • Dhr. E. Goudswaard
 • Dhr.  Ronald Sijsenaar

Dhr. J. van Wanrooij en mw. A. Hof ondersteunen de Finance & Risk-commissie namens het pensioenbureau.

Pensioen- en communicatiecommissie

Het pensioenfonds hecht grote waarde aan een juiste en toegankelijke communicatie over de pensioenen van de deelnemers en de (financiƫle) situatie van het fonds. Om hier verdere invulling aan te geven is een pensioen- en communicatiecommissie in het leven geroepen.

Taken en bevoegdheden

De pensioen- en communicatiecommissie adviseert het bestuur over het strategische communicatiebeleid en geeft invulling aan de deelnemers communicatie. De belangrijkste middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

 • Brieven
 • Nieuwsbrieven
 • Website van het pensioenfonds

Leden van de pensioen- en communicatiecommissie

 • Dhr. W. Frerichs (voorzitter)
 • Dhr. E. Bot (vicevoorzitter)
 • Dhr. S. Nauta (pensioenbureau)
 • Dhr. M. Muntinga (pensioenbureau)
 • Dhr. Anthony Cuijpers
 • Mw. Meggie Senders
 • Afdeling communicatie van Blue Sky Group

Namens het pensioenbureau vervult mw. M. van de Weem de rol van secretaris.