Indexatiebeleid

Indexatiebeleid

De prijzen stijgen bijna altijd. Met € 100,- kunt u over een paar jaar minder kopen dan nu. Over twintig jaar nog minder. En pensioen kan lang duren. Het bestuur probeert daarom ieder jaar uw pensioen te verhogen. Verhogen kan alleen als er genoeg geld is. De indexatie is dus voorwaardelijk, er is geen geld opzij gezet en ook is er in de premie geen rekening gehouden met een verhoging van de pensioenen. De verhogingen van uw pensioen worden betaald uit het rendement van de beleggingen. Of uw pensioen in de toekomst meestijgt met de prijzen is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. U hebt dus niet automatisch recht op verhogingen in de toekomst.

Indexatieoverzicht

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar het pensioen te verhogen met de prijsindex. Per 1 januari 2022 is het pensioen over het jaar 2021 met 0,98% verhoogd. De prijsindex bedroeg 3,42%. Uw pensioenfonds heeft het pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

  • Over het jaar 2021 per 1 januari 2022 met 0,98%
  • over het jaar 2020 per 1 januari 2021 met 0,00%
  • over het jaar 2019 per 1 januari 2020 met 0,18%
  • over het jaar 2018 per 1 januari 2019 met 0,80%
  • over het jaar 2017 per 1 januari 2018 met 0,32%
  • over het jaar 2016 per 1 januari 2017 met 0,00%
  • over het jaar 2015 per 1 januari 2016 met 0,13%
  • over het jaar 2014 per 1 januari 2015 met 0,00%
  • over het jaar 2013 per 1 januari 2014 met 1,41%
  • over het jaar 2012 per 1 januari 2013 met 0,00%

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van het pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Indexatie en financiële situatie pensioenfonds

De mate van indexatie is afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Hoe hoger de dekkingsgraad van het fonds is, hoe meer er kan worden geïndexeerd.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (belegd vermogen, ingelegde premie) aan de ene kant en de verplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst uitgekeerd moeten worden) aan de andere kant. Als het pensioenfonds evenveel bezittingen heeft als verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Als de dekkingsgraad te laag wordt, moeten pensioenfondsen een herstelplan opstellen. In dat plan moet het fonds laten zien welke maatregelen het neemt om te zorgen dat de dekkingsgraad weer hoog genoeg is. Dit plan stuurt het pensioenfonds ter goedkeuring aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds SNS REAAL is onder het wettelijk vereiste niveau. Uw pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank.

Het bestuur beslist ieder jaar

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL beslist ieder jaar over verhogen. Het bestuur krijgt advies van deskundigen. Het bestuur beslist op basis van de financiële positie van het fonds. Deze positie blijkt uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een getal dat aangeeft hoe goed het pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger, hoe beter. De dekkingsgraad is de beleggingen gedeeld door de verplichtingen. Aan het begin van het jaar maakt het bestuur zijn beslissing bekend. U krijgt thuis bericht hierover.

Uitleg indexatiestaffel

We meten de stijging van de prijzen met de 'Consumentenprijsindex CPI Alle Huishoudens, oktober-oktober', berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het pensioenfonds indexeert de pensioenen alleen als dit ook redelijkerwijze in de toekomst mag worden verwacht. Zo wordt voorkomen dat door te veel te indexeren het pensioenfonds wordt 'uitgehold' en er voor toekomstige generaties onvoldoende middelen zijn om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Onderstaande tabel biedt een indicatie van de indexatie bij verschillende dekkingsgraden:

 

Indicatie

Beleidsdekkingsgraad

Indexatie

Inhaalindexatie

<110%

Geen

Geen

110%

0% van de CPI

Geen

117%

50% van de CPI

Geen

124%

100% van de CPI

Geen

132%

100% van de CPI

1%

140%

100% van de CPI

2%

 

Wat is de dekkingsgraad nu?

Kijk bij Financiele situatie voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad.  Meer informatie over de dekkingsgraad en de invloed hiervan op de beslissing over verhoging leest u in het jaarverslag.