Beleggingsbeleid en Investment Beliefs

Beleggingsbeleid en Investment Beliefs

Het pensioenfonds streeft ernaar om de beleggingen voortdurend, zoveel als mogelijk is, op een prudente wijze af te stemmen (matchen) op de verplichtingen. Het fonds hanteert een dynamisch balansrisicomanagementbeleid, waarbij de risicoafdekkingen en de beleggingen kunnen variëren qua samenstelling en benut risicobudget, afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds op marktwaarde. De beleggingscyclus van het fonds start met een uitvoerige Asset Liability Management-studie, gevolgd door het vaststellen van een Strategisch Beleggingsplan, inclusief het bepalen van de Strategische Asset Allocatie. Daarin worden de strategische wegingen van de risicoafdekkingen (rente, inflatie, valuta, aandelenkoersen) en de diverse beleggingscategorieën weergegeven.

Investment Beliefs

De Investment Beliefs van het fonds zijn de basis waarop het bestuur het balansrisicomanagement- en beleggingsbeleid vormgeeft. De Investment Beliefs geven richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van rendement, risico, complexiteit en kosten.

De beleggingen van het pensioenfonds worden gediversifieerd gespreid over meerdere beleggingscategorieën: Cash; Vastrentende Waarden euro; Hypotheken; Vastrentende Waarden High Yield, Emerging Market Debt, Bank Loans; Aandelen Developped Markets en Emerging Markets; Vastgoed Europa.

De beleggingen kunnen op directe wijze verricht worden, of op indirecte wijze door middel van het participeren in institutionele beleggingsfondsen. Dat laatste heeft het fonds gedaan voor de investeringen in hypotheken, aandelen, vastgoed en vastrentende waarden niet-euro.

In het Beleggingsplan 2021 wordt aangegeven hoe het fonds belegt en wat de aandachtspunten voor het te voeren beleid in 2021 zijn.

Het pensioenfonds maakt gebruik van de diensten van Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP, Den Haag) als fiduciair dienstverlener, inclusief balansrisicomanagement en vermogensbeheer. Bank of New York Mellon SA/NV (Brussel/Amsterdam-Breda) is aangesteld als “custodian” (bewaarnemer) van het fonds.

Het pensioenfonds laat in het document “Share Holders Rights Directive II” zien hoe het bestuur van het fonds gevolg heeft gegeven aan deze van origine richtlijn van de Europese Unie.

 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Klik hier voor het aspect verantwoord beleggen.