Verantwoord beleggen: onze aanpak

Zo geven we invulling aan verantwoord beleggen

Pensioenfonds SNS REAAL is vanuit haar historie voorloper met een duurzaam beleggingsbeleid en zet dit beleid vol overtuiging in versterkte mate voort. 

 

Een toekomstgerichte benadering

Het Pensioenfonds hanteert bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid voor alle bedrijven en landen een toekomstgerichte benadering. Dat betekent dat er niet enkel wordt gekeken naar huidig beleid en gedrag, maar dat dit wordt aangevuld met een visie op toekomstige ontwikkelingen.

Deze benadering speelt een belangrijke rol in de risicobeheersing van de beleggingen, in het stimuleren van een gedragsverandering richting een duurzame samenleving en in de bijdrage die wordt geleverd aan het behalen van maatschappelijk rendement. Beleggingen worden gecategoriseerd in vijf groepen: onaanvaardbaar gedrag, niet-adaptief, risicovol, adaptief en positieve impact (zie ook ons maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid).

Indien sprake is van onaanvaardbaar gedrag, worden beleggingen uitgesloten, dit geldt ook in hoge mate voor beleggingen die volgens ons naar de toekomst toe niet adaptief zijn. Bij risicovolle beleggingen wordt via beïnvloeding door engagement en stemmen gestuurd op gedragsverandering. Dit doen we om partijen er toe te bewegen naar de toekomst toe adaptief te worden.

duurzaam

Ons maatschappelijk Verantwoord Beleggenbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een belangrijk onderwerp voor het Pensioenfonds en het bestuur, dat een voortdurende, actieve aandacht en betrokkenheid geniet. Bekijk hier ons ESG-beleid. Klik direct door naar ons beleid (in.pdf). 

Onze stem gebruiken

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Lees hier hoe wij onze stem gebruiken.

EU-taxonomieverklaring

We beleggen gedeeltelijk in duurzame beleggingen en in bedrijven waarvan de economische activiteiten bijdragen aan (één of meerdere) van de zes EU Taxonomy milieudoelstellingen. Lees hier hoe we daarmee omgaan. 

Waar we wel in beleggen

Het pensioenfonds is er van overtuigd dat het verminderen van ESG-gerelateerde risico’s leidt tot een beter risico- en rendementsprofiel. Daarnaast heeft het een maatschappelijke opbrengst. Maatschappelijk rendement komt tot stand via de impact die de investeringen van het Pensioenfonds hebben op de maatschappij. Het Pensioenfonds heeft in samenwerking met haar fiduciair vermogensbeheerder een aantal eisen opgesteld, waardoor bedrijven en landen getoetst kunnen worden op maatschappelijke impact.

Bekijk in onze investeringslijst 2022 waar wij wel in beleggen. Deze lijst is dynamisch en wordt voortdurend geactualiseerd. Wij publiceren jaarlijks een update van deze lijst.

Waar we niet in beleggen

Het pensioenfonds belegt duurzaam om de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties te bevorderen. Daarom belegt het pensioenfonds niet in bedrijven die hier vanuit hun aard of gedrag systematisch niet aan bijdragen. Wanneer dit door meerdere beleggers wordt gedaan, is het voor het uitgesloten bedrijf in theorie moeilijker om kapitaal en/of financiering aan te trekken, waardoor de winstgevendheid verlaagd wordt.

Bekijk onze lijst met uitsluitingen van bedrijven en landen waarin wij niet beleggen per eind oktober 2023. Deze lijst is dynamisch en wordt voortdurend geactualiseerd. Wij publiceren jaarlijks een update van deze lijst.

Veelgestelde vragen

Binnen het uitsluitingsbeleid hanteert het fonds onderstaande criteria. Met toepassing van deze uitsluitcriteria borgt het fonds de Fundamentele Beleggingsbeginselen in de beleggingsportefeuille.

Fundamenteel Beleggingsbeginsel

Toegepast criterium

Welke ondernemingen sluiten we uit?

Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade

 

Structurele schenders van Global Compact principes 7, 8 & 9

Ondernemingen die worden aangemerkt als niet compliant

Respecteren van fundamentele mensenrechten

 

Structurele schenders van Global Compact principes 1 & 2

Ondernemingen die worden aangemerkt als niet compliant

Respecteren van fundamentele arbeidsrechten

 

Structurele schenders van Global Compact principes 3,4,5, & 6

Ondernemingen die worden aangemerkt als niet compliant

Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of belastingontduiking

 

Structurele schenders van Global Compact principe 10

Ondernemingen die worden aangemerkt als niet compliant

Geen betrokkenheid bij controversiële wapens

Wapens die leiden tot onevenredig veel slachtoffers, geen onderscheid maken tussen burger en militair, en na afloop van het conflict nog voor slachtoffers zorgen 

Ondernemingen die betrokkenheid hebben, direct of via significant belang

Geen betrokkenheid bij  producten en ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid of dierenwelzijn

 

Pornografie

Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van pornografie en ondernemingen die 50%> van de omzet genereren met de distributie ervan.

Gokken 

Ondernemingen die gokactiviteiten uitvoeren, en ondernemingen die 50%> van de omzet genereren met aanpalende producten of diensten.

Tabaksindustrie

Ondernemingen die betrokken zijn tabaksproductie en ondernemingen die 50%> van de omzet genereren met gerelateerde producten en verkoop van tabaksproducten

Naast de algemene algemene criteria voor uitsluiten van beleggingen hanteert het pensioenfonds een aantal criteria gerelateerd aan klimaatverandering, die leiden tot additionele uitsluitingen. Deze criteria volgen niet direct uit de Fundamentele Beleggingsbeginselen, maar zijn daar indirect aan te relateren.

Het betreft activiteiten van ondernemingen die de grootste negatieve bijdrage leveren aan klimaatveranderingsproblematiek door relatief hoge CO2-emissies te genereren. Daarmee zijn ze op indirectere wijze te relateren zijn de activiteiten van deze onderneming aan milieuschade.

 

Toegepast criterium

Uitsluiten

Arctische olie- en gas-exploiratie

Ondernemingen die 25%> van omzet genereren met deze activiteit

Winning van schalie-energie

Ondernemingen die 25%> van omzet genereren met deze activiteit

Thermische Kolen Mijnbouw

Ondernemingen die 25%> van omzet genereren met deze activiteit

Energieopwekking d.m.v. thermische kolen

Ondernemingen die 25%> van omzet genereren met deze activiteit

Winning van teerzanden

Ondernemingen die 25%> van omzet genereren met deze activiteit