Nieuws

Pensioenfonds zoekt bestuurder

26 april 2019

Binnenkort ontstaat binnen het bestuur van pensioenfonds SNS REAAL een vacature namens de actieve deelnemers bij VIVAT. Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Wij streven dan ook diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur roept daarom vooral vrouwelijke deelnemers op zich kandidaat te stellen voor de vacature.

Gezien de huidige samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur wordt gezocht naar kandidaten die zitting kunnen nemen in de Finance & Risk commissie. Kandidaten dienen derhalve kennis te hebben van de gebieden:

  • integraal risicomanagement.
  • financiële verslaggeving,
  • administratieve organisatie en interne beheersing,
  • uitbesteding,

Gezien de samenstelling van de commissie wordt daarnaast gezocht naar een kandidaat die beschikt over actuariële kennis op gevorderd niveau.

Algemene informatie bestuur

Het bestuur bestaat uit acht leden met stemrecht (vier namens de actieven, twee namens de gepensioneerden en twee namens de werkgever) en wordt voorgezeten door een onafhankelijke, externe voorzitter. Als bestuurslid van het Pensioenfonds SNS REAAL krijg je inhoudelijk te maken met boeiende vraagstukken, Zoals bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, de communicatie, premiebeleid maar ook hoe er voor te zorgen dat het fonds voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen waarbij je  de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen steeds in ogenschouw neemt.  

Kortom een rol waarin je steeds wordt uitgedaagd om met een brede blik naar diverse onderwerpen te kijken en waarin je al je talenten kan aanspreken. Het tijdsbeslag voor een bestuursfunctie bedraagt gemiddeld een halve tot 1 dag per week. Met VIVAT N.V is overeengekomen dat je tien procent van de werktijd mag besteden aan bestuurswerkzaamheden voor het pensioenfonds. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap.

Het bestuur vergadert in de regel zes keer per jaar, aangevuld met een jaarlijkse studiedag en een actualiteitendag.  De Finance en Riskcommissie komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen extra vergaderingen worden ingepland. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Aanmelden en meer info

Beschik jij over een helicopterview heb je een actuariële achtergrond, heb je ervaring met risicomanagement en wil je je graag inzetten voor het fonds. Meldt je dan vóór 17 mei aan!
Kijk hieronder voor het volledige functieprofiel. Voor vragen over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Eelco Blaauw.