Nieuws

Heldere communicatie vergroot vertrouwen in pensioenzekerheid’

13 april 2018

In februari 2010, op het hoogtepunt van de financiële crisis, trad Ben Blocq aan als bestuurslid van Pensioenfonds SNS REAAL. Na twee volle zittingstermijnen van vier jaar nam Ben in februari 2018 afscheid. Hoe kijkt hij terug op zijn bestuursperiode?

Je bent acht jaar bestuurslid geweest. Waar ben je het meest trots op?

‘Dat het samen met de andere bestuursleden en het pensioenbureau is gelukt om ondanks de financiële crisis de pensioenen niet te behoeven korten en voorts de besturing en de communicatie van het pensioenfonds naar een hoger niveau te brengen. In de Beleggingscommissie hebben we vanaf 2010 grote stappen gezet in de structurering van het beleggingsproces, de professionalisering van het balansbeheer en het risicomanagement. Zo is het pensioenbureau versterkt met een investment officer, een risk manager en een controller, en is de Audit Commissie ingesteld om toezicht te houden op de financiële verslaglegging en de beheersingssystemen. Daarnaast is de pensioenadministratie uitbesteed aan de Blue Sky Group. Al deze beleidsmaatregelen hebben geleid tot een stabiele financiële positie, waarbij het fonds schokken goed kan opvangen en het bestuur niet meegaat met de waan van de dag. In een periode waarin een onrealistisch zekerheidsgevoel over pensioen door de crisis massaal omsloeg in angst en onzekerheid, hebben wij onze deelnemers hierdoor relatief gerust kunnen stellen. Ook doordat we tegelijk veel hebben geïnvesteerd in persoonlijke en begrijpelijke communicatie. Onder andere door de modernisering van de website, de introductie van ‘Mijn Pensioen’, digitale nieuwsbrieven, workshops en het herschrijven van het pensioenreglement, startbrieven en andere documenten. Ik kijk hier met trots op terug, want een goede governance, een degelijk financieel beleid en een heldere communicatie daarover zijn onlosmakelijk verbonden met het vergroten van het vertrouwen in de geboden pensioenzekerheid van het fonds.’

 

Wat zijn aandachtspunten voor de toekomst?

‘Een pensioenfonds is zo goed en zo sterk als de leden van het bestuur. Je kunt organisatorisch alles nog zo goed geregeld hebben, zij zijn de bepalende factor. Dat geldt nu nog meer dan tien jaar geleden. De overheid en toezichthouders stellen steeds strengere eisen aan pensioenfondsen en de externe uitdagingen worden groter en groter. Voor de toekomst is het daarom van essentieel belang dat de kwaliteit en de deskundigheid van het bestuur op peil blijven. Bij een ondernemingspensioenfonds als het onze vereist dit een commitment van beide werkgevers en HR. Zij moeten niet alleen talentvolle medewerkers binnenhalen en binden, maar ze ook faciliteren om naast hun dagelijks werk bij het pensioenfonds bestuurservaring op te doen, zodat zij hun bestuurlijke kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Maar hier ligt ook een belangrijke taak voor het pensioenfondsbestuur, door helder te communiceren over wat het fonds precies doet en welke kansen een bestuurslidmaatschap biedt voor persoonlijke groei. Een extra aandachtspunt hierbij is de diversiteit van de bestuurssamenstelling. Jongeren en vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd.’

 

Hoe ziet je pensioenleven er als ex-bestuurslid uit?

‘Ik verveel me geen moment. Ik heb nu meer tijd voor dingen waar ik door alle drukte weinig aan toekwam, zoals mijn hobby’s, vrienden, familie, de kinderen en kleinkinderen. Mijn leven heeft hierdoor meer diepgang en daar geniet ik van. Maar eerlijk is eerlijk, ik mis mijn baan en het bestuurslidmaatschap wel een beetje. Ik heb acht jaar met heel veel plezier in het bestuur gezeten. Het pensioenfondswerk is vakmatig zeer boeiend. Bovendien was de samenwerking met de collega’s en de medewerkers van het pensioenbureau hecht en constructief. In discussies waren we het niet altijd eens, maar door goed naar elkaar te luisteren, kwamen we er altijd uit. Om de simpele reden dat we allemaal hetzelfde doel nastreefden: het zo goed mogelijk doen voor alle deelnemers.’

Ben, bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

Per 15 februari 2018 is Ben Blocq na twee termijnen teruggetreden als bestuurslid van ons pensioenfonds. Ben heeft zich afgelopen acht jaar als  bestuurder ingezet voor ons pensioenfonds.  Hij vertegenwoordigde de gepensioneerden en was de afgelopen jaren voorzitter van de audit commissie en lid van de communicatiecommissie. We hebben Ben ervaren als een zeer integere bestuurder met oog voor de belangen van alle deelnemers en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zullen zijn evenwichtige inbreng in de discussies in het bestuur gaan missen.

Naam: Ben Blocq

Leeftijd: 71 jaar

Woonplaats: Aerdenhout 

Functie voor pensionering: directeur SNS Beleggingsfondsen (nu ACTIAM)

Met pensioen sinds: prepensioen op 1/6/2009, ouderdomspensioen op 1/10/2011

Privé: getrouwd, twee kinderen, drie kleinkinderen (6, 4 en 1,5 jaar) en één op komst

Hobby’s: fietsen, tennis, golf, wandelen, lokale geschiedenis

Bijzonderheden: voorzitter raad van commissarissen beleggingsfondsen ACTIAM en Zwitserleven.