Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in september 2021 naar 114,6%

25 oktober 2021

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo september (114,6%) licht gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo augustus (114,2%). Hoewel het pensioenvermogen afnam, daalde de voorziening pensioenverplichtingen met een relatief grotere omvang.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad met 0,4%-punt is te verklaren door:

 • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,188%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 126 miljoen (absoluut), had een positief effect op de dekkingsgraad.
 • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa
  € 131 miljoen (absoluut), had een negatief effect heeft op de dekkingsgraad.
  • De aandelen (zowel ontwikkelde als opkomende markten) daalden in waarde.
  • Als gevolg van de gestegen rente, daalde de waarde van de rentederivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico).
 • Doordat de voorziening pensioenverplichtingen relatief sterker daalde dan het pensioenvermogen, nam de dekkingsgraad dus toch toe.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) in september (112,8%) is gestegen t.o.v. augustus (112,2%). Het strategisch vereist vermogen wordt ieder kwartaal bepaald. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 30 juni 2021 (ongewijzigd t.o.v. 31 maart 2021).

In de afbeelding ziet u welk beeld dit geeft. 

Toelichting bij de verschillende dekkingsgraden:

 • De swap dekkingsgraad betreft de dekkingsgraad op marktwaarde. Deze dekkingsgraad wordt gebruikt voor de renteafdekking van beleggingen.
 • De UFR-dekkingsgraad (ook wel actuele dekkingsgraad genoemd) wordt elke maand vastgesteld met de rekenrente die De Nederlandsche Bank voorschrijft.
 • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de UFR dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden en wordt door het pensioenfonds gebruikt voor het toepassen van beleid. Een voorbeeld is het toeslagbeleid.
 • De minimaal vereiste dekkingsgraad is de minimale beleidsdekkingsgraad die een pensioenfonds moet hebben.
 • De Vereiste FTK dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het pensioenfonds in staat is bepaalde tegenvallers op te vangen.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers.