Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in maart 2021 naar 114,3%

22 april 2021

Dekkingsgraad stijgt in maart 2021 naar 114,3%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo maart (114,3%) gestegen ten opzichte van februari (112,9%).

De stijging van de dekkingsgraad met 1,4%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,10%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 69 miljoen, had een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 29 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). Met name de rente-derivaten maar ook de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. De waarde van de aandelen stegen in maart wederom in waarde wat een positief effect had op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) maart (108,9%) is gestegen t.o.v. februari (108,0%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,7% per 31 december 2020.

Meer informatie over de financiële positie