Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in februari naar 112,9%

22 maart 2021

Dekkingsgraad stijgt in februari naar 112,9%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo februari (112,9%) gestegen ten opzichte van per ultimo januari (110,8%).

De stijging van de dekkingsgraad met 2,1%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,25%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 180 miljoen, had een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 122 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden flink in waarde als gevolg van de gestegen rente. De waarde van de aandelen stegen in februari wederom in waarde wat een positief effect had op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) februari (108,0%) is gestegen t.o.v. januari (107,5%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,7% per 31 december 2020.

De dekkingsgraad UFR van 31 januari 2021 is n.a.v. correcties vanuit het jaarwerk gecorrigeerd van 110,7% naar 110,8%.

Meer informatie over de financiële positie