Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in april 2021 door naar 115,4%

21 mei 2021

Dekkingsgraad stijgt in april 2021 door naar 115,4%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo april (115,4%) gestegen ten opzichte van maart (114,3%).

De stijging van de dekkingsgraad met 1,1%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,09%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 53 miljoen, had een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 21 miljoen (met een negatief effect op de dekkingsgraad). Met name de rentederivaten maar ook de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. De waarde van de aandelen bleef in april ongeveer gelijk in waarde.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) van april (109,8%) is gestegen t.o.v. maart (108,9%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 31 maart 2021.

Meer informatie over de financiële positie