Dekkingsgraad mei 2019 gedaald (110,1%)

19 juni 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo mei (110,1%) gedaald ten opzichte van ultimo april (112,5%).
De nominale dekkingsgraad is gedaald met 2,4%-punt wat te verklaren is door:

  • De gedaalde gemiddelde marktrente met 0,19%-punt waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 107 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). 
  • Het gestegen pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 42 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De returnportefeuille noteerde in de maand mei een performance van -3,29% (waarbij met name de aandelen een negatieve performance lieten zien van -5,66%). Het rendement van de totale portefeuille in de maand mei was 1,15%. 

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,4%-punt gedaald naar 112,7%. Begin mei is het strategisch vereist vermogen vastgesteld op 113,3% per 31-3-2019. Het fonds heeft ultimo mei dus een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen). Indien het fonds aan het einde van dit kwartaal nog steeds een reservetekort heeft, zal het fonds dit onverwijld melden aan DNB en uiterlijk vóór ultimo september 2019 een herstelplan indienen bij DNB. De verwachting is dat de uitkomst van het herstelplan is dat het pensioenfonds binnen de gestelde termijn van 10 jaar het reservetekort zal opheffen.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers.
 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden