Nieuws

Dekkingsgraad daalt in juli 2021 naar 113,2%

19 augustus 2021

Dekkingsgraad daalt in juli 2021 naar 113,2%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juli (113,2%) gedaald ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo juni (114,9%). De toename van de voorziening pensioenverplichtingen was groter dan de toename van het pensioenvermogen.

De daling van de dekkingsgraad met 1,7%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,2%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 143 miljoen, had een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa
    € 98 miljoen (met een positief effect op de dekkingsgraad). De rentederivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De aandelen (opkomende markten) zijn in waarde gedaald.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) in juli (111,7%) is gestegen t.o.v. juni (111,2%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 30 juni 2021.

Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Meer informatie over de financiële positie