Nieuws

Dekkingsgraad per 30 november 2017 is gelijk gebleven (115,7%)

13 december 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in november gelijk gebleven ten opzichte van oktober en bedraagt op 30 november 2017 115,7%.

De nominale dekkingsgraad is constant gebleven wat is te verklaren door:

  • De marktrente is gedaald (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met ongeveer 0,03%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met ongeveer € 13 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 14 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De vastrentende waarden en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn in waarde gestegen in verband met de gestegen inflatieverwachting. De aandelen zijn in waarde afgenomen in verband met dalende beurskoersen in november.

Aangezien de waardestijging van het pensioenvermogen nagenoeg gelijk is aan de waardestijging van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gelijk gebleven in november.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,4%-punt en bedraagt per 30 november 2017 114,2% (31 oktober 2017 113,8%). Dit ligt 0,3%-punt onder de per 30 september 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,5%) waardoor het pensioenfonds nog net in een positie van reservetekort verkeert. Als de rente de komende maanden op het huidige niveau blijft, zal het fonds binnen enkele maanden uit herstelsituatie kunnen komen.

Lees voor meer informatie