Profielschets lid Raad van Toezicht

Pensioenfonds SNS Reaal heeft een vacature in de Raad van Toezicht (RvT). Het fonds zoekt een betrokken lid per 31 januari 2024. Hieronder leest u de profielschets. Hier vindt u de vacature.

Algemene informatie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en is betrokken bij het bestuur, maar stelt zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch op. Nieuwe leden hebben minimaal drie jaar geen invloed op het beleid van het pensioenfonds gehad. De Raad van Toezicht handelt op een transparante en professionele wijze.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstellingen van Pensioenfonds SNS Reaal en met de gewenste diversiteit en deskundigheid. Leden van de Raad van Toezicht zijn teamspelers, communicatief vaardig, beschikken over strategisch inzicht en hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Raad van Toezicht richt zich bij de uitoefening van zijn taken te allen tijde naar de belangen van de belanghebbenden van het pensioenfonds. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren en een beheerste en integere bedrijfsvoering hiervan.

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. Tevens stelt de Raad van Toezicht zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de Raad van Toezicht handelen steeds in het belang van de doelstelling van het pensioenfonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement Raad van Toezicht.

Tijdsbeslag
De functie als lid van de Raad van Toezicht telt mee voor 0,1 en de voorzitter telt mee als 0,2 voltijd equivalent score (VTE-score), zoals bepaald in artikel 35a Besluit uitvoering Pensioenwet. Bij een totale VTE score van meer dan 1,0 is benoeming als lid van de Raad van Toezicht niet mogelijk.

Het aantal reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht is ongeveer vijf tot zeven keer per jaar. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht het recht op overleg met het bestuur, het Verantwoordingsorgaan, met sleutelfunctiehouders, de organisaties waaraan taken zijn uitbesteed en met externe adviseurs. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 100 uur per jaar. Hier hoort ook nog één studiedag per jaar bij.

Beloning
De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt  € 15.700,- per jaar.

Functie-vereisten Lid Raad van Toezicht

Kandidaten zijn van onbesproken gedrag. Zij hebben geen enkele binding met het pensioenfonds of met de aangesloten ondernemingen.

De leden van de Raad van Toezicht dienen bij toetreding op individuele basis te beschikken over pensioenfonds-technische kennis op minimaal niveau A, en wel op de gebieden zoals die zijn omschreven in het Beleidsplan geschiktheidsbevordering van ons fonds. De pensioenfondstechnische kennis omvat de volgende gebieden:

 • Relevante wet- en regelgeving;
 • Pensioenregelingen en soorten;
 • Financieel-technische en actuariële aspecten, inclusief beleggingen en risicobeheer;
 • Administratieve organisatie en interne controle;
 • Uitbesteding;
 • Pensioencommunicatie.

De leden van de Raad van Toezicht dienen op collectieve basis te beschikken over:

 • Bestuurlijke ervaring dan wel bestuurlijk inzicht;
 • Inzicht in de belangen van de stakeholders ten behoeve van een evenwichtige belangenafweging;
 • Pensioenfonds-technische kennis, op dezelfde gebieden als hierboven vermeld, maar dan op een hoger niveau (niveau B). Omdat de Raad van Toezicht uit drie leden bestaat, is het noodzakelijk dat elk lid op één of meer gebieden beschikt over niveau B. Complementariteit wordt nagestreefd.
   

De leden van de Raad van Toezicht hebben individueel ervaring met het besturen van een organisatie. In ieder geval één lid dient tenminste geschiktheidsniveau B te hebben op het aandachtsgebied het besturen van een pensioenfonds.

Pensioenfonds SNS Reaal staat voor grote uitdagingen op het gebied van strategie, toekomst en nieuwe wetgeving (Wtp). Ervaring met complexe verandertrajecten in politiek gevoelige omgevingen is een pré.

Competenties

Daarnaast dienen kandidaten in voldoende mate te beschikken over de volgende competenties.

 • Reflecteren: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en relationeel niveau;
 • Multidisciplinair denken: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundigheidsgebieden;
 • Integer: behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstrengeling en gaat confrontaties niet uit de weg;
 • Omgevingsbewust: begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken;
 • Gericht op samenwerking: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen;
 • Onafhankelijk van het pensioenfonds, van de partijen aan wie taken door het fonds zijn uitbesteed en van andere organisaties die betrokken zijn bij het fonds;
 • Kritisch en besluitvaardig.

Benoeming

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur van het fonds op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan en onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). De leden moeten voldoen aan de geschiktheidseisen van DNB.