Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in juni 2021 naar 114,9%

16 juli 2021

Dekkingsgraad stijgt in juni 2021 naar 114,9%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juni (114,9%) gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo mei (114,5%). De toename van het pensioenvermogen was groter dan de toename van de voorziening pensioenverplichtingen.
De stijging van de dekkingsgraad met 0,4%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,03%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 30 miljoen, had een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 52 miljoen (met een positief effect op de dekkingsgraad). De rentederivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. Daarnaast stegen de aandelen ook in waarde.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) in juni (111,2%) is gestegen t.o.v. mei (110,5%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 31 maart 2021. 

Meer informatie over de financiële positie