Bestuurscommissies

Om de organisatie van het fonds zo effectief mogelijk in te richten heeft het bestuur een drietal commissies in het leven geroepen. Deze commissies richten zich op een specifiek aandachtsgebied. De commissies geven invulling aan door het bestuur genomen besluiten en hebben een adviserende rol met betrekking tot het te voeren beleid. In commissies zijn zowel bestuurders als medewerkers van het pensioenbureau vertegenwoordigd. ook kunnen externe deskundigen worden gevraagd om in een commissie plaats te nemen.

Beleggingscommissie

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. Onder het strategisch beleggingsbeleid wordt onder meer verstaan:

 • de vaststelling van het beleidsraamwerk, waaronder de vaststelling van de risicohouding;
 • de opstelling van het beleidsraamwerk c.q. de strategische assetallocatie;
 • de goedkeuring van het strategische beleggingsplan, waarin opgenomen het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de invulling van de deelportefeuilles, het derivaten- en valutabeleid, de mandaten aan de Vermogensbeheerder(s), de benchmarks en het aanstellen en/of ontslaan van Vermogensbeheerder(s).

De Beleggingscommissie (BC) is belast met de nadere invulling, de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid en de evaluatie van het beleid. De BC heeft een voorbereidende en adviserende rol met betrekking tot:

 • de vaststelling van het strategische beleggingsplan,
 • de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan,
 • transacties en andere voorstellen van bijzondere aard en omvang, die het risicoprofiel van het pensioenfonds wijzigen ten opzichte van het door het bestuur geaccordeerde profiel


De BC heeft het mandaat tot:

 • bijsturing van de portefeuille op het gebied van herbalancering binnen het beschreven mandaat van het strategische beleggingsplan;
 • zelfstandig te besluiten over de adviezen van de LDI-adviseur, zolang deze binnen het mandaat vallen dat door het bestuur bepaald is;
 • vermogensbeheerders te selecteren


Daarnaast is de BC verantwoordelijk voor het onderhouden van contracten met marktpartijen die betrokken zijn bij het vermogensbeheer, bewaring en advisering en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Leden van de beleggingscommissie: 

 • Dhr. B. Honsdrecht (Voorzitter) (bestuurslid)
 • Dhr. M.A. Meertens (Vice-voorzitter)(bestuurslid)
 • Mw. C. van Eggermond (externe deskundige)
 • Dhr. A.H.M. Slager (externe deskundige)
 • Dhr. S. van den Beld (bestuurslid)

Het secretariaat van de BC wordt gevoerd door de Investment Officer van het pensioenfonds Dhr. R.J.F.J. Engels

 

Finance & Risk commissie

Het pensioenfonds vindt het belangijk dat de werkzaamheden die binnen het fonds plaatsvinden correct worden uitgevoerd en dat de verslaglegging hierover juist en colledig is. Om hier extra aandacht aan te kunnen geven is door het bestuur een auditcommissie ingesteld.

Taken en bevoegdheden

Het doel van de Finance & Risk commissie is om zicht en grip te houden op de kernprocessen binnen het pensioenfonds. De Finance & Risk commissie heeft als verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiële verslaglegging en de beheersingssystemen.

Hier wordt onder andere onder verstaan:

 • Controle op de uitvoering van het de jaarrekening
 • Beoordeling van de opzet en werking van de interne processen van het pensioenfonds

Daarnaast adviseert de Finance & Risk commissie het Bestuur onder meer met betrekking tot:

 • De wijze van oplossen van door accountant of toezichthouder geconstateerde aandachtspunten, vervolgens monitort de commissie de realisatie
 • Het benoemen en functioneren van de accountant en certificerend actuaris.

Leden van de auditcommissie

 • De heer J.Ossel (voorzitter)
  • De heer E. van den Berg
  • De heer M. Klopper

  De heer J. van Wanrooij en de heer G. Janssen ondersteunen de Finance & Risk commissie namens het pensioenbureau.

   

  Pensioen- en Communicatie commissie

  Het pensioenfonds hecht grote waarde aan een juiste en toegankelijke communicatie over de pensioenen van de deelnemers en de (financiële) situatie van het fonds. Om hier verdere invulling aan te geven is een communicatie commissie in het leven geroepen.

  Taken en bevoegdheden

  De communicatie commissie adviseert het bestuur over het strategische communicatiebeleid en geeft invulling aan de deelnemers communicatie. De belangrijkste middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

  • Brieven
  • Nieuwsbrieven
  • Website van het pensioenfonds

  Leden van de communicatie commissie

  • De heer E. Bot (voorzitter)
  • De heer W. Frerichs (vicevoorzitter)
  • De heer E. Blaauw (pensioenbureau)
  • De heer M. Muntinga (pensioenbureau)
  • De heer G. de Vries (extern lid en tekstschrijver nieuwsbrief)

  Namens het pensioenbureau vervult mevrouw Van de Weem de rol van secretaris.
   

   

  Hebt u een vraag?

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van uw pensioen

  Aanmelden