Privacy Statement

Het pensioenfonds SNS REAAL en zijn pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn website en behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn de systemen en processen van het pensioenfonds en onze pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt het pensioenfonds?                

 • Naam en voorletters
 • Geboorte- en overlijdensdatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Woonadres, woonplaats en woonland
 • Correspondentieadres
 • Geslacht
 • Eventuele (ex-)partner
 • Datum huwelijk/einde huwelijk of datum aanvang samenleving/einde samenleving
 • Dienstverbandgegevens, salarisgegevens, pensioengevende toeslagen en deeltijdfactor
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Voorkeur voor communicatiewijze en nieuwsbrief
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Proefberekeningen in de pensioenplanner

Waarvoor verwerkt het pensioenfonds uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te geven aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen (rechtsgrond). Zo moeten wij onder andere uitvoering geven aan de pensioenwet- en regelgeving, de arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende pensioen- en uitvoeringsreglementen. Het pensioenfonds laat uw persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt door het pensioenfonds uitgevoerd op basis van de uitvoeringsovereenkomst die uw werkgever met het pensioenfonds heeft gesloten. Dit betekent dat het pensioenfonds uw persoonsgegevens laat verwerken (op grond van artikel 6 lid 1b AVG) ten behoeve van:

·         Het voeren van de pensioen- en uitkeringenadministratie;

·         Het geven van inzicht in uw pensioen;

·         De verbetering van de website van het fonds;

·         Het voorkomen en opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen het fonds, haar deelnemers en het voorkomen van fraude;

·         Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Naast de informatie die het pensioenfonds van u of uw werkgever krijgt, kan het pensioenfonds voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen zoals de Basisregistratie Personen die het pensioenfonds betrouwbaar vindt. Het pensioenfonds zorgt er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig zijn en passen binnen de doeleinden hierboven vermeld.

Het pensioenfonds en de pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group kunnen de persoonsgegevens delen in de volgende gevallen:

·         Het bedrijf dat onze post verstuurt;

·         Het bedrijf dat digitale nieuwsbrieven verstuurt;

·         Het bedrijf dat de uitkeringen verzorgt;

·         Het bedrijf dat de automatisering en dataopslag van de uitkeringen- en pensioenadministratie verzorgt.

 

Dergelijke derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovenstaande doeleinden en alleen na toestemming en in overeenstemming met onze instructies.

Ook zal het pensioenfonds persoonsgegevens ter beschikking laten stellen (aan bijvoorbeeld UWV, een gemeente, de belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en gerechtsdeurwaarders (bij een beslaglegging) in geval van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak, de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.


Bewaartermijn

Het pensioenfonds laat uw persoonsgegevens bewaren door de pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group uitsluitend:

·         Voor zover dat noodzakelijk is gelet op de betreffende doeleinden (dit is in principe zo lang als u onder de pensioenregeling van het pensioenfonds valt dus deze periode kan tot uw overlijden zijn);

·         Voor zover dat noodzakelijk is voor de naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen;

·         Voor zover dat raadzaam is in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn;

·         Voor zover dat raadzaam is in het licht van geschillen(beslechting).

 

Bij overgang naar een andere pensioenuitvoeringsorganisatie worden alle persoonsgegevens overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie en worden de gegevens bij de oude uitvoerder na afwikkeling van de overdracht gewist zover dat mogelijk is in het systeem. In die gevallen waarbij dat niet mogelijk is, wordt de toegang tot deze persoonsgegevens tot een maximum beperkt.

 

Rechten van u als betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door het pensioenfonds verwerkte persoonsgegevens. U kunt uw gegevens inzien en voor een deel ook aanpassen in ‘Mijn Pensioen’. Ook kunt u via de onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

 

Recht op rectificatie

Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

 

Recht op wissen

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden of wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt. Een dergelijk verzoek zal echter afgewogen moeten worden tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

 

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ook verzoeken om beperking wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden en u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer u juist wilt dat wij uw gegevens in uw belang bewaren. Wij zullen u informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

 

Recht van dataportabiliteit

U heeft het recht om de door de werkgever verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Het pensioenfonds is niet verplicht om technische compatibele systemen op te zetten of te gebruiken maar de betrokkene kan het pensioenfonds vragen als het technisch mogelijk is om de door de werkgever verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijk over te dragen.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er vanuit dat u eerst het pensioenfonds en/of de pensioenuitvoeringsorganisatie van uw klacht op de hoogte stelt en een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

 

U kunt uw verzoek richten aan onze pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group, postbus 123, 1180 AC te Amstelveen t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Het bezoek wordt geregistreerd via een anoniem IP adres. Dus het is niet te herleiden naar uw IP-adres. Bij uw volgende bezoek worden deze cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Tevens gebruiken wij deze cookies via anoniem IP adres voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag (hoeveel bezoekers en wat het meeste bekeken wordt) met behulp van Google Analytics. Gegevens over uw bezoekgedrag gebruikt het pensioenfonds om de inhoud van de website en de nieuwsbrief optimaal af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. De informatie die het pensioenfonds op die manier van onze bezoekers krijgt, behandelt het pensioenfonds zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de pensioenuitvoeringsorganisatie kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden binnen 6 maanden vernietigd.

Digitale nieuwsbrief

Het pensioenfonds biedt ook digitale nieuwsbrieven aan waarin u wordt geïnformeerd over pensioen gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij namens het pensioenfonds dan uitsluitend voor het toesturen van deze digitale nieuwsbrieven. Elke digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

Vragen?

Hebt u een vraag over de wijze waarop het pensioenfonds met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de privacy officer van het pensioenfonds:

Blue Sky Group, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

Wijzigingen

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Het pensioenfonds adviseert u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan het pensioenfonds verstrekt.

Den Bosch, 24 mei 2018

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden