Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Visie op Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL heeft als vertrekpunt dat pensioengelden worden belegd in het belang van de actieven, pensioengerechtigden en slapers. Het bestuur ziet deze fiduciare verantwoordeljkheid in de eerste plaats als een financiele verantwoordeljkheid. Vervolgens dient het beheer van het vermogen plaats te vinden met inachtneming van prudentie, kwaliteit en veiligheid en dient het beheer gericht te zijn op een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbaar risico. Restricties in het beleggingsbeleid mogen geaccepteerd worden zolang deze (op voorhand) geen afbreuk doen aan het risico-rendement profiel van de totale belegginsportefeuille.

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL wenst bij de uitvoering van het vermogensbeheer rekening te houden met sociale, bestuurlijke en milieuoverwegingen binnen het kader van een gelijkblijvend of verbeterd risico-rendement profiel van de totale beleggingsportefeuille. Het begrip Verantwoord Beleggen wordt door het bestuur als volgt omschreven: beleggen op grond van financiële, sociale, bestuurlijke en milieuoverwegingen en/ of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante actoren op grond van deze overwegingen.